ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซี ของโรชที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซี ของโรชที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
นักวิจัย : ปานตา อภิรักษ์นภานนท์
คำค้น : เต้านม -- มะเร็ง -- การรักษา , ผู้ป่วย , คุณภาพชีวิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743329579 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9579
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซีของโรชต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซีของโรช ในบทบาทพยาบาลผ่าตัด และกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปรกติตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัย การเยี่ยมก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด หลังผ่าตัด ถึงการวางแผนกลับบ้านหรือเพื่อการรักษาต่อเนื่องจำนวน 32 คน จัดเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยการจับคู่ กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซีของโรช และกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปรกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-100) และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ โปรแกรมการพยาบาลตาม แนวคิด 5 ซีของโรช ประกอบด้วย การมีสัมพันธภาพที่อบอุ่น สมรรถนะในการดูแล ความเชื่อมั่น ความถูกต้องทางจริยธรรม และความยึดมั่นผูกพันต่อการดูแลในบทบาทของพยาบาลผ่าตัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล ด้านการดูแลตามแนวคิดของโรช ด้านศัลยกรรม และด้านคุณภาพชีวิต จำนวน 9 ท่าน แบบวัดคุณภาพชีวิต (WHOQOL-100) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่าที ผลการวิจัยสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซี ของโรช ก่อนการทดลองและภายหลังทดลองมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซี ของโรช มีคุณภาพชีวิตสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปรกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซี ของโรช มีผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด

บรรณานุกรม :
ปานตา อภิรักษ์นภานนท์ . (2542). ผลของการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซี ของโรชที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปานตา อภิรักษ์นภานนท์ . 2542. "ผลของการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซี ของโรชที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปานตา อภิรักษ์นภานนท์ . "ผลของการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซี ของโรชที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ปานตา อภิรักษ์นภานนท์ . ผลของการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซี ของโรชที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.