ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทไซโลข้าวโพดของไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทไซโลข้าวโพดของไทย
นักวิจัย : ปกรณ์ ฐิตาภิวัฒนกุล
คำค้น : บริษัทกรุงเทพฯ อบพืชและไซโล , ไซโลสหกรณ์ , ข้าวโพด -- การตลาด , ไซโล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วุฒิเทพ นันทาภิวัฒน์ , ณัฐดนัย อินทรสุขศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745623326 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10865
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นมา ความสำคัญ การจัดการและลักษณะการดำเนินงานของบริษัทไซโลข้าวโพดของไทย โดยทำการศึกษาเฉพาะบริษัทไซโลข้าวโพดที่ให้บริการเท่านั้น การวิจัยนี้อาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไซโลข้าวโพด ผู้ใช้บริการของไซโล ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านนี้ และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิโดยค้นคว้าจากเอกสาร บทความ รวมทั้งหนังสือตำราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ การศึกษาการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทกรุงเทพฯ อบพืชและไซโล จำกัดและไซโลสหกรณ์ ปรากฏว่า การวางแผนของบริษัทกรุงเทพฯ กระทำโดยการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการผู้จัดการ รองผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายการตลาด แล้วจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ส่วนการวางแผนของไซโลสหกรณ์กระทำโดยผู้จัดการ หลังจากนั้นจึงเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการของชุมนุมสหกรณ์ฯ พิจารณาอนุมัติ ในการจัดโครงสร้างองค์การของบริษัททั้งสองเป็นไปตามแบบแบ่งแยกตามหน้าที่ โดยมุ่งให้บริการอบและเก็บรักษาข้าวโพดให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อรอการส่งออกเหมือนกัน และทั้งสองบริษัทมีการควบคุมการดำเนินงานโดยแบ่งแยกตามหน้าที่หลักทางธุรกิจ

บรรณานุกรม :
ปกรณ์ ฐิตาภิวัฒนกุล . (2526). การศึกษาการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทไซโลข้าวโพดของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปกรณ์ ฐิตาภิวัฒนกุล . 2526. "การศึกษาการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทไซโลข้าวโพดของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปกรณ์ ฐิตาภิวัฒนกุล . "การศึกษาการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทไซโลข้าวโพดของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
ปกรณ์ ฐิตาภิวัฒนกุล . การศึกษาการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทไซโลข้าวโพดของไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.