ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตกรดมะนาวจากเซลล์ตรึง Candida oleophila C-73 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่องขนาด 5 ลิตร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตกรดมะนาวจากเซลล์ตรึง Candida oleophila C-73 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่องขนาด 5 ลิตร
นักวิจัย : ธีรวัฒนา ภาระมาตย์
คำค้น : กรดมะนาว , การตรึงเซลล์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วินิจ ขำวิวรรธน์ , สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746390783 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9473
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การผลิตกรดมะนาวจากเซลล์ตรึง Candida oleophila C-73 ในถังหมักขนาด 5 ลิตร สภาวะที่เหมาะในการหมักอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส อัตราการกวน 600 รอบต่อนาที อัตราการให้อากาศ 1 vvm ปริมาณเซลล์ตรึงเริ่มต้น 15 กรัม เม็ดเซลล์ตรึงต่อลิตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดเซลล์ตรึง 0.5-1.0 มิลลิเมตร อัตราการผลิตกรดมะนาว และผลผลิตกรดมะนาวสูงสุดในชั่วโมงที่ 96 ของการหมักเท่ากับ 2.25 กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมงและ 137.07 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ เปรียบเทียบการผลิตกรดมะนาวระหว่างการหมักแบบ bath และ fed-batch เมื่อใช้จำนวนเซลล์ตรึงเริ่มต้น 10 กรัม เม็ดเซลล์ตรึงต่อลิตร พบว่าการหมักแบบ batch ให้ผลผลิตกรดมะนาวสูงสุด 136.45 กรัมต่อลิตร ในวันที่ 7 ของการหมัก ในการหมักแบบ fed-batch จะให้ผลผลิตกรดมะนาวสูงสุด 136.81 กรัมต่อลิตร ในวันที่ 5 ของการหมัก ความหนืดของน้ำหมักในชั่วโมงที่ 96 ของการหมักมีค่า 3,872 เซนติพอยซ์

บรรณานุกรม :
ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ . (2540). การผลิตกรดมะนาวจากเซลล์ตรึง Candida oleophila C-73 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่องขนาด 5 ลิตร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ . 2540. "การผลิตกรดมะนาวจากเซลล์ตรึง Candida oleophila C-73 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่องขนาด 5 ลิตร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ . "การผลิตกรดมะนาวจากเซลล์ตรึง Candida oleophila C-73 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่องขนาด 5 ลิตร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ . การผลิตกรดมะนาวจากเซลล์ตรึง Candida oleophila C-73 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่องขนาด 5 ลิตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.