ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรึกษาพูดคุยระหว่างมารดากับบุตรในครอบครัวไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรึกษาพูดคุยระหว่างมารดากับบุตรในครอบครัวไทย
นักวิจัย : นงลักษณ์ ปรีชาดิเรก
คำค้น : มารดาและบุตร , ครอบครัว -- ไทย , การให้คำปรึกษา , มารดาและบุตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภัสสร ลิมานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741739761 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9636
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการปรึกษาพูดคุยระหว่างมารดากับบุตรในครอบครัวไทยโดยระดับการปรึกษาพูดคุยระหว่างมารดากับบุตรนี้ วัดจากการที่มารดาให้คำปรึกษาพูดคุยกับบุตรใน 4 ประเด็นหลัก คือ เรื่องการเรียน การคบเพื่อน การใช้จ่ายเงิน และสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรึกษาพูดคุยระหว่างมารดากับบุตรได้แก่ อาชีพของมารดา ระดับการศึกษาของมารดา การทำกิจกรรมในวันหยุดร่วมกัน ความสัมพันธ์ โดยทั่วไประหว่างมารดากับบุตร และความสัมพันธ์ระหว่างตัวมารดากับมารดาของตนเอง โดยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังกล่าวเป็นไปตามสมมติฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อนำตัวแปรด้านอายุของมารดามาใช้เป็นตัวแปรควบคุมและวิเคราะห์ร่วมกับคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยอื่นๆ กับการปรึกษาพูดคุยระหว่างมารดากับบุตร ปรากฏว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรึกษาพูดคุยระหว่างมารดากับบุตรที่ยังคงมีความสัมพันธ์กันโดยเป็นไปตามสมมติฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ อาชีพของมารดา ระดับการศึกษาของมารดา และความสัมพันธ์โดยทั่วไประหว่างมารดากับบุตร

บรรณานุกรม :
นงลักษณ์ ปรีชาดิเรก . (2546). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรึกษาพูดคุยระหว่างมารดากับบุตรในครอบครัวไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ ปรีชาดิเรก . 2546. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรึกษาพูดคุยระหว่างมารดากับบุตรในครอบครัวไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ ปรีชาดิเรก . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรึกษาพูดคุยระหว่างมารดากับบุตรในครอบครัวไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
นงลักษณ์ ปรีชาดิเรก . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรึกษาพูดคุยระหว่างมารดากับบุตรในครอบครัวไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.