ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระเบียบวิธีเชิงสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา สิ่งแวดล้อมและการแพทย์ : ทฤษฎีและการประยุกต์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระเบียบวิธีเชิงสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา สิ่งแวดล้อมและการแพทย์ : ทฤษฎีและการประยุกต์
นักวิจัย : มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ
คำค้น : AIDS , air pollution indicators , Bayes estimator , Bayes risk , Bayesian method , Box Jenkins model , HIV , Jeffreys prior , Kaplan Meier method , ตัวชี้วัดมลพิษทางอากาศ , ตัวแบบบอกซ์ เจนกินส์ , วิธีของเบส์ , วิธีอิเลคเตอร์ , วิธีเเคพแลน เมียร์เออร์ , เอชไอวี , เอดส์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4980012 , http://research.trf.or.th/node/2620
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิเคราะห์ข้อมูลคือภาคจำนวนเต็มของสถิติและวิธีเชิงสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งซึ่งแตกต่างกันมีมากมายในเอกสารข้อมูลหรือวรรณกรรม อย่างไรก็ตามความต้องการวิธีการใหม่ๆสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการประยุกต์วิธีธรรมดาที่นิยมไปสู่บริเวณใหม่จะเกิดขึ้นเสมอๆเพราะว่าข้อมูลใหม่ปรากฎออกมาและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลยากและปัญหาเชิงสถิติใหม่ๆ ในบริบทของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมผู้วิจัยให้ความสนใจในการประเมินค่าสภาพแวดล้อมบนฐานของมลพิษทางอากาศและคุณภาพน้ำ โดยการประยุกต์วิธีการตัดสินใจเกณฑ์พหุคูณและการแก้ไขเพิ่มเติมในการคำนวณดัชนีมลพิษทางอากาศทั้งหมดและพารามิเตอร์คุณภาพน้ำ สำหรับจัดทำการตัดสินระหว่างสถานี ดังนั้นการเปรียบเทียบและการจัดลำดับของบริเวณจึงเป็นไปได้ในเทอมของมลพิษทางอากาศและคุณภาพน้ำสำหรับการป้องกันสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์อนุกรมเวลาได้ถูกเลือกใช้เป็นเทคนิคสำหรับการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนและจำนวนวันที่ฝนตก เทคนิคบอกซ์-เจนกินส์ได้ถูกนำมาใช้ในการระบุพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยในตัวเองรวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ARIMA) เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของตัวแบบ คือ เกณฑ์ข้อสนเทศของอากาอิเคะ (AIC) เกณฑ์ชวาร์ซเบเชียน (SBC) และค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (MSE) การวิเคราะห์แผนภาพเป็นคาบได้ถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันการมีอยู่ของคาบฤดูกาลในตัวแบบARIMA ตัวแบบARIMAแบบฤดูกาลอาจจะใช้ทำนายปริมาณน้ำฝนรายเดือนและจำนวนวันที่ฝนตก หนึ่งปีล่วงหน้าด้วยความแม่นที่ยอมรับได้ ผู้วิจัยใช้ การทดสอบลอการิทึม-จัดลำดับและ Cox’s proportional hazard models ในการเปรียบเทียบการรอดชีพและหาปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีพของผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้แสดงการอนุพัทธ์ตัวประมาณค่าแบบเบส์ของพารามิเตอร์ของการแจกแจงปรกติสองตัวแปรภายใต้ข้อจำกัดค่าเฉลี่ยร่วมหรือความแปรปรวนร่วม ผู้วิจัยได้เสนอตัวอย่างการประยุกต์ทางการ แพทย์และสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาการจำลองบนพี้นฐานของตัวอย่างขนาดเล็กโดยเปรียบเทียบระหว่างวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดกับวิธีของเบส์ส่วนใหญ่มีลักษณะสมมูล นอกจากนี้ผู้วิจัยได้แสดงการอนุพัทธ์ตัวประมาณค่าแบบเบส์ของพารามิเตอร์ในการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง และฟังก์ชันความน่าเชื่อถือได้ที่สอดคล้องกับการแจกแจงนี้สำหรับชนิดของข้อมูลที่แตกต่างกันโดยใช้สถิติแบบอันดับ ภายใต้ความน่าจะเป็นก่อนแบบแกมมาและแบบเจฟฟรีย์ ผู้วิจัยพบว่าตัวประมาณค่าแบบเบส์ได้ถูกแสดงอย่างชัดแจ้งและสามารถแสดงในรูปแบบปิดได้ภายใต้ความน่าจะเป็นก่อนแบบเจฟฟรีย์ นิพจน์ของการประมาณสำหรับความเสี่ยงแบบเบส์ได้ถูกแสดงเชิงทฤษฎี และสามารถคำนวณได้เชิงตัวเลขเช่นกัน สุดท้ายผู้วิจัยให้ความสนใจการประมาณค่าพารามิเตอร์และการเปรียบเทียบตัวประมาณค่าสำหรับตัวแบบภายในชั้นด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดกับวิธีของเบส์โดยศึกษาจากตัวอย่างขนาด 1 วงศ์ และ n วงศ์ ตามลำดับ วิธีที่ศึกษาใช้ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยจากการจำลองข้อมูล วิธีทั้ง 2 ได้นำมาประยุกต์กับข้อมูลระดับก่อนการเก็บรักษา ATP ในเซลล์เม็ดเลือดแดงโดยวัดจากพี่น้องใน 18 วงศ์ Data analysis is an integral part of statistics, and statistical methods to analyze data arising from various sources abound in the literature. Nevertheless, the need for new methods of data analysis or application of conventional methods to new area often arises because of emerging new and difficult data collection methods and innovative statistical problems. In the context of environmental science, we focused on environmental assessment based on the air pollution and water quality. We applied Multiple Criteria Decision Making (MCDM) method and its modification to compute an overall air pollution index and water quality parameters for making an overall judgment among stations. Therefore, comparing and ranking of regions are feasible in terms of air pollution and water quality for environmental protection. A time series analysis is adopted as a technique for forecasting of monthly rainfall and number of rainy days. The Box-Jenkins technique is used for identifying the parameters of an Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model. The Akaike information criterion, the Schwarz’s Bayesian criterion and the mean square error are used throughout to test for simplification of any particular model. The periodogram analysis is used to confirm the existence of a seasonal period in the ARIMA model. The ARIMA with seasonal model possibly predicts the monthly rainfall and the number of rainy days one year ahead with acceptable accuracy. Log-rank test and Cox’s proportional hazard models are applied to compare survival curves and find the covariates which effect survival time for HIV/AIDS patients in Thailand. Further, we derive Bayes estimates of the parameters of a bivariate normal population under the constraint of either a common mean or a common variance. Some environmental and medical applications are indicated. Results of a simulation study based on a small sample size to compare the maximum likelihood estimates and the Bayes estimates indicate that they are mostly equivalent. We also derived the Bayes estimators of the parameter of an exponential distribution and the reliability function associated with it based on different type of truncated data sets under the gamma and Jeffreys’ priors. The Bayes estimators are derived explicitly and can be obtained in the closed form. Approximate expressions for Bayes risk are also derived theoretically and numerically. Lastly, we focused on estimating parameters and comparing estimators in intraclass models based on the method of maximum likelihood and a Bayesian method for one family and n families, separately. A simulation study is presented, in which the performance of the method of maximum likelihood is compared with the Bayesian method by using mean square error. Further the two methods are also applied to the pre-storage adenosine triphosphate levels data in red blood cells as measures in the siblings of 18 families.

บรรณานุกรม :
มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ . (2553). ระเบียบวิธีเชิงสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา สิ่งแวดล้อมและการแพทย์ : ทฤษฎีและการประยุกต์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ . 2553. "ระเบียบวิธีเชิงสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา สิ่งแวดล้อมและการแพทย์ : ทฤษฎีและการประยุกต์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ . "ระเบียบวิธีเชิงสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา สิ่งแวดล้อมและการแพทย์ : ทฤษฎีและการประยุกต์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ . ระเบียบวิธีเชิงสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา สิ่งแวดล้อมและการแพทย์ : ทฤษฎีและการประยุกต์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.