ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูมิตอบสนองต่อการติดเชื้อมาลาเรียชนิดไวแว็กซ์ในกลุ่มที่มีพันธุกรรมต่างกันระหว่างคนไทยและเอธิโอเปียน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภูมิตอบสนองต่อการติดเชื้อมาลาเรียชนิดไวแว็กซ์ในกลุ่มที่มีพันธุกรรมต่างกันระหว่างคนไทยและเอธิโอเปียน
นักวิจัย : รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร
คำค้น : Native immune response , Plasmodium vivax infection , Thailand and China , คนไข้ในประเทศไทยและประเทศจีน , ภูมิตอบสนอง , เชื้อมาลาเรียชนิดพลาสโมเดียมไวแวกซ์ , เปรียบเทียบ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4980009 , http://research.trf.or.th/node/2618
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

องค์ความรู้ในด้านการศึกษากลไกภูมิคุ้มกันทางด้าน Cell-mediated immunity ต่อเชื้อมาลาเรียชนิด P. vivax นั้นมียังมีจำกัด ในอดีตได้มีผู้ศึกษาพบว่า คนไข้ที่ติดเชื้อมาลาเรียทั้งสองชนิด (mixed infection ระหว่าง P. falciparum และ P. vivax) จะเกิดความรุนแรงของโรคได้น้อยกว่าคนไข้ที่ติดเชื้อ P. falciparum เพียงชนิดเดียว ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า เชื้อ P. vivax น่าจะมีบทบาทที่สำคัญในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทางด้านเซลล์ให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดและทำลายเชื้อทั้งสองชนิด ส่งผลให้เกิดการลดลงของระดับความรุนแรงของโรค งานวิจัยในโครงการ เราได้ทำการศึกษากลไกการกระตุ้นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันชนิดต่างๆ ต่อเชื้อมาลาเรียชนิด P. vivax ผลการทดลองแรกเราพบว่าเซลล์ชนิด regulatory T cells เพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดในขณะเกิดไข้มาลาเรียในระยะเฉียบพลันซึ่งเราเชื่อว่า ความไม่สมดุลกันระหว่างการกระตุ้นเซลล์ชนิดนี้ให้มีระดับที่สูงขึ้นในขณะติดเชื้ออาจเป็นกลไกที่สำคัญของเชื้อชนิด P. falciparum และ P. vivax ให้สามารถใช้หลบหลีกภูมิตอบสนองต่อร่างกายได้ เรายังพบว่าเซลล์ชนิด  T cells มีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในคนไข้ P. vivax ซึ่งมีมากกว่าคนไข้มาลาเรียชนิด P. falciparum และจากการทดลองในหลอดทดลองยังสนับสนุนให้เราเชื่อว่า เซลล์ชนิด  T cells เป็นเซลล์ที่ออกมาทำลายเชื้อมาลาเรียในช่วงต้นของการติดเชื้อ ผลการทดลองต่อมาเราได้ทำการเปรียบเทียบระดับ cell phenotypes ในกลุ่มคนไข้จีนตอนกลางที่ติดเชื้อมาลาเรียชนิด P. vivax เนื่องจากประเทศจีนตอนกลางเป็นบริเวณที่มีการระบาดของโรคมาลาเรียชนิด P. vivax เพียงชนิดเดียวเท่านั้น ไม่พบการติดเชื้อมาลาเรียชนิดอื่นๆ โดยการศึกษาเราพบว่า เมื่อคนไข้ได้รับเชื้อในระยะเฉียบพลัน เซลล์บางชนิดมีระดับต่างกัน เช่น regulatory T cell มีระดับต่ำลงในกลุ่มคนไข้จีน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระดับการกดภูมิคุ้มกันโดย P. vivax มีระดับที่ต่ำกว่ากลุ่มคนไทย แต่ทั้งสองเชื้อชาติมีระดับ  T cells สูงขึ้น ซึ่งจากผลการทดลองนี้ทำให้เราสามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่า  T cells เป็นเซลล์ที่ได้รับการกระตุ้นโดยเชื้อมาลาเรีย P. vivax ส่วนภูมิคุ้มกันทางด้าน antibody ที่จำเพาะต่อเชื้อ P. vivax ในคนจีนมีระดับที่สูงและมีความจำเพาะมากกว่าคนไทย และสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ในคนไทยเราพบความเป็น cross-reactivity ของ antibody ที่มีต่อเชื้อ ผลการทดลองดังกล่าวสามารถชี้ชัดได้ว่า คนไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการระบาดของโรคมาลาเรียเคยมีประวัติการติดเชื้อ P. falciparum มาก่อนแทบทุกคน จึงสามารถตรวจพบantibodyต่อเชื้อ P. falciparum ดังนั้นการศึกษานี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาต่อเชื้อมาลาเรียชนิด P. vivax ที่จำเพาะเพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนารูปแบบใหม่ของวัคซีนต่อโรคมาลาเรียในอนาคต Cell-mediated immunity induced by P. vivax has not been investigated widely. A study has shown the severity reduction induced by P. falciparum among mixed P. falciparum and P. vivax infection, indicated the role of host immunity against P. vivax may efficiently destroy malaria parasite during infection. In this project, we performed the study on functional mechanisms of cell mediated immune responses by showing various cell phenotypes during P. vivax infection. Our first finding has shown that regulatory T cell is increased during acute P. vivax infection. This indicates that the parasites can evade the immune responses via induction of regulatory T cells. The next finding, we have found a significant elevation of  T cells in acute P. vivax infection higher than that of P. falciparum infection. Moreover, the in vitro study supports the early activation of  T cells in response to P. vivax parasites. We characterize lymphocyte phenotypes in the Central China, where P. vivax is the only cause of malaria infection. Our study has shown that regulatory T cell in the Chinese patients is reduced in contrast to the level of  T cell which is increased during acute P. vivax infection. This can be primarily summarized that  T cells play role against P. vivax infection. The antibody mediated immunity against P. vivax infection among Chinese patients is higher and more P. vivax-specific than those of the Thai patients. This suggests the cross-reactivity of anti-malaria antibodies among Thai patients. These findings provide information to understand cell-mediated immune responses against malaria infection, leading to various innovative designs of malaria vaccine in the future.

บรรณานุกรม :
รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร . (2554). ภูมิตอบสนองต่อการติดเชื้อมาลาเรียชนิดไวแว็กซ์ในกลุ่มที่มีพันธุกรรมต่างกันระหว่างคนไทยและเอธิโอเปียน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร . 2554. "ภูมิตอบสนองต่อการติดเชื้อมาลาเรียชนิดไวแว็กซ์ในกลุ่มที่มีพันธุกรรมต่างกันระหว่างคนไทยและเอธิโอเปียน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร . "ภูมิตอบสนองต่อการติดเชื้อมาลาเรียชนิดไวแว็กซ์ในกลุ่มที่มีพันธุกรรมต่างกันระหว่างคนไทยและเอธิโอเปียน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร . ภูมิตอบสนองต่อการติดเชื้อมาลาเรียชนิดไวแว็กซ์ในกลุ่มที่มีพันธุกรรมต่างกันระหว่างคนไทยและเอธิโอเปียน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.