ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ภาษาจาวา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ภาษาจาวา
นักวิจัย : เมธาวี แดงเพ็ง
คำค้น : การโปรแกรมเชิงวัตถุ , ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา , การนำกลับมาใช้ใหม่ , จาวา (ภาษาคอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรศิริ หมื่นไชยศรี , นครทิพย์ พร้อมพูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741741316 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10067
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ MTOOP รุ่นที่ 3 สำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีโปรแกรมต้นฉบับเป็นภาษาจาวา โดยการวิจัยนี้เป็นการทำวิจัยต่อจากงานวิจัย "การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมเชิงวัตถุ" และโครงงาน "การออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือวัดปัจจัยของความซับซ้อนของโปรแกรมเชิงวัตถุภาษาจาวา” ซึ่งได้มีการพัฒนาเครื่องมือ MTOOP (Metric Tool for Object-Oriented Programs) รุ่นที่ 1 และ 2 ตามลำดับ โดยสูตรการคำนวณและเกณฑ์สำหรับการวัดที่ใช้ในงานวิจัยนี้ได้มาจากผลงานวิจัยต่างๆ ที่เป็นที่เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างของการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุในปัจจุบัน ค่าของตัววัดที่นำมาใช้ในงานวิจัยนี้ ช่วยให้ผู้ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ทราบถึงคุณสมบัติในส่วนของความซับซ้อนภายในวิธีดำเนินการ ขนาดของโปรแกรม อัตราส่วนของข้อความอธิบาย การถ่ายทอดคุณสมบัติ การเข้าคู่กัน การห่อหุ้ม การพ้องรูป และการนำกลับมาใช้ใหม่ของซอฟต์แวร์จากค่าที่ได้จากการวัด และจากผลการทดสอบปรากฏว่าเครื่องมือ MTOOP รุ่นที่ 3 สามารถทำการหาค่าของมาตรวัดที่ได้กล่าวมาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้เครื่องมือ MTOOP รุ่นที่ 3 นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มสำหรับการนำโปรแกรมต้นฉบับภาษาจาวากลับมาใช้งานใหม่ จากค่าของปัจจัยต่างๆ ที่ได้จากการวัด

บรรณานุกรม :
เมธาวี แดงเพ็ง . (2546). การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ภาษาจาวา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เมธาวี แดงเพ็ง . 2546. "การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ภาษาจาวา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เมธาวี แดงเพ็ง . "การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ภาษาจาวา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
เมธาวี แดงเพ็ง . การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ภาษาจาวา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.