ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายและปริมาณแพลงก์ตอนพืชตามฤดูกาลในบ่อกุ้งร้าง / กมลวรรณ มิตรกระจ่าง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายและปริมาณแพลงก์ตอนพืชตามฤดูกาลในบ่อกุ้งร้าง / กมลวรรณ มิตรกระจ่าง
นักวิจัย : กมลวรรณ มิตรกระจ่าง
คำค้น : แพลงค์ตอนพืช , บ่อกุ้ง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เยาวลักษณ์ อัมพรรัตน์ , ยอดยิ่ง เทพธรานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741745362 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9731
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การศึกษาความหลากหลายและปริมาณแพลงก์ตอนพืชตามฤดูกาลในบ่อกุ้งร้าง ได้ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน 2545 ถึงเดือนเมษายน 2546 ในบ่อของศูนย์วิจัยกุ้งกุลาดำมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยทำการเก็บตัวอย่างใน 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไมโครแพลงก์ตอน 30 สกุล ซึ่งแยกได้เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน 5 สกุล สาหร่ายสีเขียว 5 สกุล ไดอะตอม 17 สกุล และไดโนแฟลกเจลเลต 3 สกุล แพลงก์ตอนพืชที่เป็นสกุลเด่น 5 สกุล คือ Chaetoceros, Coscinodiscus, Nitzschia, Oocystis และ Oscillatoria แพลงก์ตอนพืชที่พบได้ในทุกฤดูกาลคือ Oscillatoria พร้อมทั้งได้จัดทำคำบรรยายลักษณะวงศ์ ลักษณะสกุล รูปวิธานจำแนกวงศ์ และสกุล ปริมาณแพลงก์ตอนพืชทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.71 x 10[superscript 5] 1.73 x 10[superscript 6] เซลล์ต่อลิตร สรุปได้ว่าปริมาณแพลงก์ตอนพืชสูงสุดในฤดูหนาวและต่ำสุดในฤดูฝน ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ของแพลงก์ตอนพืชมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.249 +- 0.122 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ สูงสุดในฤดูหนาวและต่ำสุดในฤดูฝน และจากการเก็บแพลงก์ตอนสัตว์ 2 สกุล คือ โรติเฟอร์และโคพีพอด ให้ผลผลิตสูงสุดในฤดูหนาว รองลงมาคือฤดูร้อน และน้อยที่สุดในฤดูฝน มีผลผลิตโรติเฟอร์และโคพีพอด ต่อบ่อขนาด 8 ไร่ รวม 50.47และ 172.18 กิโลกรัม ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณแพลงก์ตอนพืชยังขึ้นอยู่กับค่าความเป็นกรด - ด่างและปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ ผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยแวดล้อมในรอบปี

บรรณานุกรม :
กมลวรรณ มิตรกระจ่าง . (2546). ความหลากหลายและปริมาณแพลงก์ตอนพืชตามฤดูกาลในบ่อกุ้งร้าง / กมลวรรณ มิตรกระจ่าง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลวรรณ มิตรกระจ่าง . 2546. "ความหลากหลายและปริมาณแพลงก์ตอนพืชตามฤดูกาลในบ่อกุ้งร้าง / กมลวรรณ มิตรกระจ่าง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลวรรณ มิตรกระจ่าง . "ความหลากหลายและปริมาณแพลงก์ตอนพืชตามฤดูกาลในบ่อกุ้งร้าง / กมลวรรณ มิตรกระจ่าง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
กมลวรรณ มิตรกระจ่าง . ความหลากหลายและปริมาณแพลงก์ตอนพืชตามฤดูกาลในบ่อกุ้งร้าง / กมลวรรณ มิตรกระจ่าง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.