ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นแบบฐานข้อมูลของระบบค้นคืนภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นแบบฐานข้อมูลของระบบค้นคืนภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร
นักวิจัย : กัลยา พวงสมบัติ
คำค้น : ภาพถ่ายทางอากาศ , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภาพถ่ายทางอากาศ , เมตาเดตา , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740314562 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9543
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ในปัจจุบันปริมาณของข้อมูลปริภูมิมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก ทำให้มีความจำเป็นต้องมีการจัดการข้อมูลเหล่านั้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยจัดให้อยู่ในรูปของ โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลปริภูมิส่วนประกอบที่สำคัญอันหนึ่งของโครงสร้างนี้ คือ Clearinghouse ในงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบค้นคืนภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งทำหน้าที่เป็น Clearinghouse ของภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร ซึ่งจะช่วยให้การบริการภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาระบบประกอบด้วย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และการสร้างฐานข้อมูล โดยระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยโปรแกรมประยุกต์ 3 โปรแกรมได้แก่ โปรแกรมประยุกต์สำหรับการนำเข้าข้อมูลแนวบิน การค้นหาข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และการแสดงผล โดยโปรแกรมประยุกต์ในการค้นหาถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของระบบ การค้นหาสามารถกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 3 ประเภท คือ เงื่อนไขเชิงตำแหน่ง เงื่อนไขทางด้านเวลา และเงื่อนไขทางด้านคุณลักษณะของภาพถ่าย (Metadata) การค้นหาโดยเงื่อนไขทางด้านเวลาและ Metadata สามารถค้นหาโดยใช้คุณสมบัติของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) แต่การค้นหาภาพถ่ายโดยใช้เงื่อนไขเชิงตำแหน่ง จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี GIS เนื่องจากความซับซ้อนของเงื่อนไข โปรแกรมประยุกต์ในการค้นหาข้อมูลนี้ ยังเป็นส่วนที่กำหนดความต้องการ สำหรับการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ ที่ต้องมีการจัดเก็บทั้งข้อมูลแนวบิน และข้อมูลแผนที่พื้นฐาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสร้างเงื่อนไขด้านตำแหน่ง ผลสำเร็จได้จากการทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมด ณ แผนกผลิตภาพถ่ายทางอากาศ กองบินถ่ายภาพทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร ในการปฏิบัติงานจริง จากการตอบแบบสอบถามของ เจ้าหน้าที่ที่ทดลองใช้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยระบบนี้ทำให้การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และใช้เวลาค้นหาภาพน้อยลง เมื่อเทียบกับการค้นหาโดยใช้ขั้นตอนแบบเดิม

บรรณานุกรม :
กัลยา พวงสมบัติ . (2544). ต้นแบบฐานข้อมูลของระบบค้นคืนภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา พวงสมบัติ . 2544. "ต้นแบบฐานข้อมูลของระบบค้นคืนภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา พวงสมบัติ . "ต้นแบบฐานข้อมูลของระบบค้นคืนภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
กัลยา พวงสมบัติ . ต้นแบบฐานข้อมูลของระบบค้นคืนภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.