ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมจัดคอร์ดเพลง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมจัดคอร์ดเพลง
นักวิจัย : พีรกาญจน์ สิริเวชพันธุ
คำค้น : ดนตรี -- ทฤษฎี , คอร์ดเพลง -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมชาย ทยานยง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9746395467 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9572
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

วิทยานิพนธ์นี้ กล่าวถึงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจัดคอร์ดเพลง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยจัดคอร์ดเพลงแทนนักดนตรีที่ไม่ชำนาญ และเพื่อช่วยลดเวลาการแต่งเพลงและการแกะเพลงของนักดนตรีลงระเบียบวิธีการจัดคอร์ดเพลงของโปรแกรมนี้ พัฒนามาจากทฤษฎีดนตรีต่างๆ ที่ได้รับการเรียงลำดับความสำคัญเพื่อนำมาสร้างเป็นกฎการศึกษาสำนึก (Heuristic Rule) ซึ่งในการทำงานของโปรแกรม โปรแกรมจะรับข้อมูลขาเข้าเป็นทำนองเพลง และแสดงผลลัพธ์เป็นคอร์ดเพลง โดยมีขั้นตอนการจัดคอร์ดสามขั้นคือ ขั้นแรก ตรวจสอบบันไดเสียงของทำนองเพลง ขั้นที่สอง สร้างคลังคอร์ดในบันไดเสียง และขั้นที่สาม จัดคอร์ดเพลงโดยการคิดคะแนนให้กับคอร์ดเพลงในคลังคอร์ดและเลือกใช้คอร์ดที่มีคะแนนสูงสุด ซึ่งหากมีคอร์ดที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคอร์ด โปรแกรมจะกลั่นกรองเป็นลำดับขั้นตามกฎการศึกษาสำนึก จนได้คอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับทำนองเพลงออกมา และจากการทดสอบความไพเราะของคอร์ดเพลงสังเคราะห์เทียบกับคอร์ดเพลงต้นฉบับจะพบว่า ในกลุ่มผู้ฟังทั่วไปมีความเห็นว่าคอร์ดสังเคราะห์ที่สร้างจากโปรแกรมมีความไพเราะมากกว่าหรือเทียบเท่ากับคอร์ดต้นฉบับคิดเป็นร้อยละ 55 ในขณะที่กลุ่มผู้ฟังที่เป็นนักดนตรีมีความเห็นว่าคอร์ดสังเคราะห์ไพเราะน้อยกว่าคอร์ดต้นฉบับเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 47

บรรณานุกรม :
พีรกาญจน์ สิริเวชพันธุ . (2541). การพัฒนาโปรแกรมจัดคอร์ดเพลง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีรกาญจน์ สิริเวชพันธุ . 2541. "การพัฒนาโปรแกรมจัดคอร์ดเพลง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีรกาญจน์ สิริเวชพันธุ . "การพัฒนาโปรแกรมจัดคอร์ดเพลง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
พีรกาญจน์ สิริเวชพันธุ . การพัฒนาโปรแกรมจัดคอร์ดเพลง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.