ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของพระสงฆ์และครูเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาที่วัด ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของพระสงฆ์และครูเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาที่วัด ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จิระศักดิ์ ศักดิ์พิสิษฐ์
คำค้น : สงฆ์ , โรงเรียนประถมศึกษา , วัดกับการศึกษา , การศึกษาขั้นประถม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รัตนา ตุงคสวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745642924 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11232
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

ศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์และครูเกี่ยวกับบทบาทของวัดและปัญหาตลอดจนความต้องการของพระสงฆ์และครูในการสนับสนุนการศึกษาที่วัดให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในวัดในเขตกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์และครูเกี่ยวกับบทบาทของวัดและปัญหาตลอดจนความต้องการของพระสงฆ์และครูในการสนับสนุนการศึกษาที่วัดให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา บทความจากวารสารต่าง ๆ จดหมายเหตุ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอผลงานวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ และใช้แบบสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ พระสงฆ์จำนวน 150 รูป และครุจำนวน 150 คน ที่อยู่ในวัดและโรงเรียน ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือ บริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)

บรรณานุกรม :
จิระศักดิ์ ศักดิ์พิสิษฐ์ . (2528). ความคิดเห็นของพระสงฆ์และครูเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาที่วัด ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิระศักดิ์ ศักดิ์พิสิษฐ์ . 2528. "ความคิดเห็นของพระสงฆ์และครูเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาที่วัด ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิระศักดิ์ ศักดิ์พิสิษฐ์ . "ความคิดเห็นของพระสงฆ์และครูเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาที่วัด ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
จิระศักดิ์ ศักดิ์พิสิษฐ์ . ความคิดเห็นของพระสงฆ์และครูเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาที่วัด ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.