ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าสินไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าสินไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
คำค้น : โครงการสินค้ามวลชน , สินไทย , การตลาด , โภคภัณฑ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จินตนา แพทย์สมาน , สุรัชนา วิวัฒนชาต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745626554 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9605
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

โครงการสินค้ามวลชนเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ซึ่งมีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาประหยัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยชลอการขึ้นราคาของสินค้า ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก โครงการสินค้ามวลชนจะดำเนินการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ควบคุมดูแลโครงการนี้ในฐานะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "สินไทย" วัตถุประสงค์ที่สำคัญของโครงการสินค้ามวลชนมี 2 ประการ คือ 1. เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าได้มากขึ้น โดยที่สินค้าสินไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ราชการกำหนดในราคาประหยัด 2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการชลอการขึ้นราคาสินค้ามิให้สูงขึ้น หลักเกณฑ์ของโครงการสินค้ามวลชนคือ 1. กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้า "สินไทย" เป็นผู้มีสิทธิโดยเด็ดขาด ที่จะมอบอำนาจในการจำหน่ายสินค้าโดยไม่คิดมูลค่าและมีสิทธิอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาร่วมโครงการได้ 2. บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด 3. รัฐบาลจะตรวจตราและควบคุมคุณภาพ ราคา และการจัดจำหน่าย ประเภทของสินค้าที่ผลิตและวางตลาดแล้ว ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แป้งเด็ก น้ำมันพืช น้ำมันก๊าด นมผง และปลากระป๋อง จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ทราบว่ารัฐบาลได้จัดให้มีโครงการสินค้ามวลชนเพื่อผลิตและจำหน่าย สินค้าสินไทย โดยมีความเห็นว่าโครงการนี้เป็นการช่วยคนยากจน ผู้บริโภคประมาณร้อยละ 57 เคยใช้สินค้าสินไทย และในบรรดาสินค้าสินไทยที่ผลิตและจำหน่ายในปัจจุบัน ผงซักฟอกเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือสบู่และยาสีฟัน สำหรับเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าสินไทยมาใช้คือ ต้องการประหยัด ส่วนเหตุผลของผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้สินค้าสินไทย คือไม่มั่นใจในคุณภาพ ผู้บริโภคที่เคยใช้สินค้าสินไทยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการสินค้ามวลชนควรจะมีอยู่ต่อไป และควรเพิ่มประเภทของสินค้าให้มากขึ้นด้วย ปัญหาในการดำเนินงาน: การผลิตและการจำหน่ายสินค้าสินไทยเป็นการขอความร่วมมือเอกชนให้ดำเนินการ ดังนั้นถ้าผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการผลิต และจำหน่ายสินค้าสินไทยน้อยกว่า สินค้าชนิดอื่น ก็จะไม่มีแรงจูงใจให้ผู้ผลิตดำเนินการผลิตและจำหน่ายสินค้าสินไทยอย่างเต็มที่ ทางด้านคุณภาพแม้ว่าสินค้าสินไทยจะมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด แต่การที่สินค้าได้มาตรฐานและราคาถูกกว่าก็มิได้หมายความว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดเสมอไป ทางด้านการจัดจำหน่ายการกระจายสินค้าสินไทยยังไม่ทั่วถึง ด้านการโฆษณาสินค้าสินไทยยังไม่ทั่วถึงและขาดการต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ ควรจะมีมาตรการที่แน่นอนในการคัดเลือกผู้ผลิตและจำหน่ายเข้าร่วมโครงการด้านคุณภาพของสินค้า สินค้าที่จะผลิตเป็นสินค้าสินไทยควรจะสอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้มีรายได้ปานกลางและต่ำ ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ควรให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดสรรงบประมาณสำหรับการโฆษณา และการโฆษณาควรกระทำอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ นอกจากนี้ควรจะให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงานด้วย

บรรณานุกรม :
จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล . (2526). ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าสินไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล . 2526. "ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าสินไทยในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล . "ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าสินไทยในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล . ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าสินไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.