ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลือกแหล่งซื้อสินค้าอาหารของผู้บริโภค ในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลือกแหล่งซื้อสินค้าอาหารของผู้บริโภค ในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ต
นักวิจัย : สุวนา นาคพิทักษ์
คำค้น : ตลาด -- ไทย , ซุปเปอร์มาร์เก็ต -- ไทย , พฤติกรรมผู้บริโภค , แหล่งกลาง , บางใหญ่ (นนทบุรี)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นโรตม์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740301649 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9533
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

วิเคราะห์การประเมินค่าโดยผู้บริโภคต่อปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารจากตลาดสด และจากซุปเปอร์มาร์เก็ต และวิเคราะห์ว่ากลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกัน จะประเมินค่าปัจจัยดังกล่าวแตกต่างกันหรือไม่ ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากผู้บริโภค ที่ซื้อสินค้าอาหารจากตลาดสดจำนวน 208 คน และจากซุปเปอร์มาร์เก็ต 200 คน เพื่อสำรวจโดยใช้แบบสอบถามที่กำหนดให้ตัวอย่างดังกล่าว ประเมินค่าปัจจัยจำนวนหนึ่งที่คาดว่ามีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจไปซื้อสินค้าอาหาร ณ สถานที่จำหน่ายสินค้าอาหารที่เขาเลือก ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้ SPSS for Windows เพื่อคำนวณค่าสถิติเชิงพรรณนา และเพื่อทดสอบข้อมูลด้วย t-test และ One-Way Analysis of Variance การวิจัยนี้พบว่า สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าอาหารจากตลาดสดนั้น ทำเลที่ตั้งของตลาดสดมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจของผู้บริโภคกลุ่มนี้มากที่สุด ส่วนกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าอาหารจากซุปเปอร์มาร์เก็ต จะพิจารณาทำเลที่ตั้งของซุปเปอร์มาร์เก็ต ควบคู่ไปกับราคาของสินค้าอาหาร นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของครอบครัวที่แตกต่างกัน มักจะประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแตกต่างกันด้วย

บรรณานุกรม :
สุวนา นาคพิทักษ์ . (2544). การเลือกแหล่งซื้อสินค้าอาหารของผู้บริโภค ในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวนา นาคพิทักษ์ . 2544. "การเลือกแหล่งซื้อสินค้าอาหารของผู้บริโภค ในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวนา นาคพิทักษ์ . "การเลือกแหล่งซื้อสินค้าอาหารของผู้บริโภค ในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สุวนา นาคพิทักษ์ . การเลือกแหล่งซื้อสินค้าอาหารของผู้บริโภค ในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.