ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : สุภาพร นาทีกาญจนกุล
คำค้น : ห้องสมุดประชาชน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประคอง กรรณสูต , กานต์มณี ศักดิ์เจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9561
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ก็เพื่อสำรวจความสนใจ ความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดังจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางสำหรับห้องสมุดในการจัดบริการเหล่านั้นต่อไป ข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นคำตอบแบบสอบถามของประชาชนผู้เข้าใช้ห้องสมุดในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 938 ชุด ผู้วิจัยได้แบ่งตัวอย่างประชากรออกเป็น 4 กลุ่ม ตามระดับอายุ คือ ระดับอายุ 9 ถึง 18 ปี ระดับอายุ 19 ถึง 25 ปี ระดับอายุ 26 ถึง 39 ปี และระดับอายุ 40 ปีขึ้นไป ข้อมูลจากแบบสอบถามได้นำมาวิเคราะห์และเสนอโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ประชาชนที่มาใช้ห้องสมุดส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.9 อยู่ในระดับอายุ 9 ถึง 18 ปี และส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.8 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.0 ร้อยละ 57.8 ร้อยละ 60.0 และ ร้อยละ 60.0 ของทุกระดับอายุมาใช้ห้องสมุดมากกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แรงจูงใจทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.3 ร้อยละ 45.2 ร้อยละ 52.0 และร้อยละ 51.1 ของทุกระดับอายุมาใช้ห้องสมุด คือ เพราะสนใจบริการและกิจกรรมของห้องสมุด นอกจากนี้ประชาชนทุกระดับอายุเห็นว่าส่วนใหญ่ของสภาพของห้องสมุดวัสดุครุภัณฑ์ หนังสือ บริการและกิจกรรมของห้องสมุดมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง แต่ประชาชนทุกระดับอายุมีความต้องการมากที่จะให้ห้องสมุดจัดบริการและกิจกรรมส่วนใหญ่ ข้อเสนอแนะ กองการศึกษาผู้ใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานงบประมาณ ความร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาของห้องสมุด โดยการเพิ่มงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ หนังสือ และบุคลากร ตลอดจนสร้างและซ่อมแซมอาคารห้องสมุดประชาชนเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการควรยกฐานะงานห้องสมุดประชาชนขึ้นเป็นสำนักงานห้องสมุดประชาชนขึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการและควรแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานห้องสมุดประชาชนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508 โดยเฉพาะในด้านบริการและกิจกรรม

บรรณานุกรม :
สุภาพร นาทีกาญจนกุล . (2519). การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร นาทีกาญจนกุล . 2519. "การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร นาทีกาญจนกุล . "การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
สุภาพร นาทีกาญจนกุล . การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.