ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหากฎหมายของการประมูลทรัพย์สินทางอินเตอร์เน็ต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหากฎหมายของการประมูลทรัพย์สินทางอินเตอร์เน็ต
นักวิจัย : ยุทธนา เธียรสุนทร
คำค้น : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ , กฎหมายพาณิชย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชยันติ ไกรกาญจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741700601 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9457
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การประมูลทรัพย์สินทางอินเตอร์เน็ตในทางระหว่างประเทศ จะมีปัญหาเรื่องสาระสำคัญของการเกิดสัญญา และผลของสัญญา รวมทั้งขั้นตอนวิธีการประมูลทรัพย์สินทางอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างจากการประมูลทรัพย์สินทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาในทางกฎหมายที่เกิดขึ้น จึงได้ศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลทรัพย์สินทางอินเตอร์เน็ต และอนุสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศในเรื่องคำเสนอและ คำสนอง รวมทั้งขอบเขตของการใช้บังคับของอนุสัญญา ประกอบกับการศึกษาเปรียบเทียบ Model Law on Electronic Commerce ในเรื่องการแสดงเจตนา แบบของนิติกรรมสัญญา ลายมือชื่อ พยานหลักฐาน เพื่อมุ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมูลทรัพย์สินทางอินเตอร์เน็ตจากการศึกษาพบว่าคำโฆษณาในการประมูลขายทรัพย์สินทางอินเตอร์เน็ตนั้น ถือเป็นการ ชักชวนหรือเชื้อเชิญของผู้ขายหรือผู้จัดการประมูล หากผู้เข้าร่วมประมูลได้ทำคำเสนอราคาตามเงื่อนไขการประมูลแล้วและผู้จัดการประมูลได้ตอบตกลงตามวิธีการที่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ ก็ถือว่าเป็นคำสนองเกิดเป็นสัญญาประมูลทรัพย์สิน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการประมูลและผู้ขายเป็นเรื่องการตั้งตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ยังพบว่าขอบเขตของอนุสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ใช้กับการประมูลทรัพย์สินระหว่างประเทศในเชิงพาณิชย์เท่านั้น และหากธุรกรรมการประมูลทรัพย์สินมี องค์ประกอบต่างชาติซึ่งคู่สัญญาไม่ได้ตกลงเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับไว้ก็ต้องพิจารณาตามหลักกฎหมายขัดกัน นอกจากนี้ยังพบอีกว่าขั้นตอน และวิธีการประมูลทรัพย์สินทางอินเตอร์เน็ตนั้น มีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของการประมูล ซึ่งมีกำหนดเวลาในการแข่งขันราคา หากสิ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวผู้เสนอราคาสูงสุดย่อมเป็นผู้ชนะการประมูลซึ่งแตกต่างจากการประมูลทั่วไปที่เป็นการประมูลโดยการเคาะไม้ และเนื่องจากธุรกิจการประมูลทรัพย์สินทางอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไป จึงต้องมีการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจประมูลทรัพย์สินให้ต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบอาชีพประมูล และควรแก้ไขขั้นตอนและวิธีการประมูลใน พระราชบัญญัติขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 ให้สอดคล้องกับการประมูลทรัพย์สินทางอินเตอร์เน็ต โดยสรุปหากทุกประเทศมีการร่างกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นตามบทบัญญัติของ Model Law on Electronic Commerce ก้จะเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Harmonization) ของกฎหมายที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการขจัดปัญหาในเรื่องการขัดกันขจองกฎหมายได้

บรรณานุกรม :
ยุทธนา เธียรสุนทร . (2544). ปัญหากฎหมายของการประมูลทรัพย์สินทางอินเตอร์เน็ต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุทธนา เธียรสุนทร . 2544. "ปัญหากฎหมายของการประมูลทรัพย์สินทางอินเตอร์เน็ต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุทธนา เธียรสุนทร . "ปัญหากฎหมายของการประมูลทรัพย์สินทางอินเตอร์เน็ต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ยุทธนา เธียรสุนทร . ปัญหากฎหมายของการประมูลทรัพย์สินทางอินเตอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.