ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตัดสินใจแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตัดสินใจแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
นักวิจัย : อรชา วราวิทย์
คำค้น : การแก้ปัญหา , จิตวิทยาเด็ก , เด็กวัยก่อนเข้าเรียน , พัฒนาการของเด็ก -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745625523 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9595
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการตัดสินใจแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 4-6 ปี และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการตัดสินใจแก้ปัญหาแต่ละสถานการณ์ของเด็กปฐมวัยกับอายุ เพศ อาชีพของผู้ปกครอง รายได้และการศึกษาของผู้ปกครอง ตัวอย่างประชากรในการวิจัยเรื่องนี้ เป็นเด็กปฐมวันที่มีอายุ 4-6 ปี จำนวน 66 คน เป็นชาย 34 คน และหญิง 32 คน จากโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กปฐมวัย 6 แห่งในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับภูมิหลังของครอบครัว และแบบทดสอบการตัดสินใจแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยภาพขนาด 5x9 นิ้ว จำนวน 30 ภาพ และสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของตนเองและปัญหาของผู้อื่น จำนวน 30 คำถาม ดำเนินการทดสอบโดยให้เด็กแต่ละคนดูภาพทีละภาพและตอบคำถามจากสถานการณ์ในภาพนั้น ผู้วิจัยจดบันทึกคำตอบในตารางบันทึกและใช้เทปบันทึกเสียงประกอบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติ 2 วิธีคือ วิเคราะห์ลักษณะการตัดสินใจแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจแก้ปัญหาแต่ละสถานการณ์ของเด็กปฐมวัยกับอายุ เพศ อาชีพของผู้ปกครอง รายได้และการศึกษาของผู้ปกครอง โดยใช้แบบทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) และสัมประสิทธิ์เครเมอร์สวี (Cramer's V Coefficient) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS (Statistical Package for Socilal Sciences) ช่วยในการคำนวณ ผลการวิจัยพบว่า : 1. เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนองที่เป็นไปได้และเหมาะสมและแก้ปัญหาโดยให้ผู้อื่นช่วยที่เป็นไปได้และเหมาะสม 2. เด็กที่มีอายุมาก ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองที่เป็นไปได้และเหมาะสม ส่วนเด็กที่มีอายุน้อยตัดสินใจแก้ปัญหาโดยให้ผู้อื่นช่วยที่เป็นไปได้และเหมาะสม 3. เด็กที่ผู้ปกครองมีรายได้และการศึกษาต่ำ ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองที่เป็นไปได้แต่ไม่เหมาะสม ส่วนเด็กที่ผู้ปกครองมีรายได้และการศึกษาสูง ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยให้ผู้อื่นช่วยที่เป็นไปได้และเหมาะสม 4. เด็กปฐมวัยที่มีเพศต่างกัน ตัดสินใจแก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน 5. ลักษณะการตัดสินใจแก้ปัญหาแต่ละสถานการณ์ของเด็กปฐมวัยสัมพันธ์มากที่สุดกับรายได้ของผู้ปกครอง สัมพันธ์รองลงมากับการศึกษาและอาชีพของผู้ปกครอง ส่วนอายุและเพศ มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด และขนาดของความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ถึงค่อนข้างต่ำ

บรรณานุกรม :
อรชา วราวิทย์ . (2526). การตัดสินใจแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรชา วราวิทย์ . 2526. "การตัดสินใจแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรชา วราวิทย์ . "การตัดสินใจแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
อรชา วราวิทย์ . การตัดสินใจแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.