ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของรังสีกระจายที่ผ่านทางช่องเปิดด้านทิศเหนือต่อสภาวะน่าสบายในอาคาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของรังสีกระจายที่ผ่านทางช่องเปิดด้านทิศเหนือต่อสภาวะน่าสบายในอาคาร
นักวิจัย : วนัสสุดา ไชยมนตรี
คำค้น : การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ , หน้าต่าง , อาคาร -- สมบัติทางความร้อน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนิต จินดาวณิค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741702337 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9662
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาผลกระทบเชิงความร้อนจากรังสีกระจายที่ผ่านทางช่องเปิดด้านทิศเหนือ ต่อสภาวะน่าสบายในอาคาร ทั้งสภาวะที่มีและไม่มีการปรับอากาศภายในห้องนั้น เมื่อทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น สามารถนำมาเป็นแนวทางในการป้องกันอิทธิพล หรือผลกระทบจากความร้อนจากรังสีกระจายต่อสภาวะน่าสบาย รวมทั้งยังศึกษาถึงตัวแปรที่มีความสำคัญต่อปริมาณรังสีกระจาย ที่จะผ่านทางช่องเปิดเข้ามาในอาคาร กระบวนการศึกษาเริ่มจาก กำหนดห้องในอาคารเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3.2 เมตร มีช่องเปิดด้านทิศเหนือเพียงด้านเดียว เป็นหน้าต่างแบบต่อเนื่องตลอดความยาวห้อง สูง 2.6 เมตร เป็นกระจกใส หนา 6 มิลลิเมตร ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.97 ด้านอื่นๆ เป็นผนังก่ออิฐทาสี และกำหนดตำแหน่งในการเก็บค่าข้อมูล 3 ตำแหน่งคือ ตำแหน่งที่ 1 ห่างจากช่องเปิด 1.10 เมตร ตำแหน่งที่ 2 ห่างจากช่องเปิด 1.95 เมตร ตำแหน่งที่ 3 ห่างจากช่องเปิด 3.45 เมตร จากนั้นแบ่งการทดลองเป็น 3 แบบ โดยแบบที่ 1 มีพื้นที่ช่องเปิดเต็มความสูงช่องเปิด คิดเป็น 100% ตำแหน่งในการเก็บข้อมูลจะมีค่ามุมในแนวตั้งที่ตำแหน่งนั้น กระทำกับช่องเปิดต่างกัน โดยตำแหน่งที่ 1, 2 และ 3 มีมุมที่กระทำกับช่องเปิด 60 45 และ 30 องศาตามลำดับ แบบที่ 2 มีพื้นที่ช่องเปิดลดลงเหลือ 50% ตำแหน่งที่ 1, 2 และ 3 มีมุมที่กระทำกับช่องเปิด 45 30 และ 18 องศาตามลำดับ แบบที่ 3 มีพื้นที่ช่องเปิดลดลงเหลือ 33% ตำแหน่งที่ 1, 2 และ 3 มีมุมที่กระทำกับช่องเปิด 30 18 และ 12 องศาตามลำดับ นำค่ามุม ณ ตำแหน่งนั้นๆ มาคำนวณหาปริมาณการเห็นพื้นที่ท้องฟ้า โดยใช้สมการการหาพื้นที่ของรูปทรงกลม จากนั้นเก็บข้อมูลซึ่งได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์และความเร็วลมภายในห้อง ปริมาณรังสีกระจายและ Globe temperature ณ ตำแหน่งที่กำหนดภายในห้อง ร่วมกับปริมาณรังสีกระจายและอุณหภูมิอากาศภายนอก เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการนำมาคำนวณหาค่าอุณหภูมิการแผ่ความร้อนเฉลี่ย ค่าดัชนีการโหวตเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ทำนายความรู้สึกไม่สบาย เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น ผลจากการศึกษาพบว่า ตัวแปรสำคัญต่อปริมาณรังสีกระจายที่จะผ่านช่องเปิดเข้ามาภายในห้อง 4 ตัวแปรคือ ปริมาณรังสีกระจายภายนอก มุมในแนวตั้งที่ตำแหน่งนั้นๆ กระทำกับช่องเปิด ปริมาณการเห็นพื้นที่ท้องฟ้าของตำแหน่งนั้นๆ และพื้นที่ของช่องเปิด และจะแปรผันตามกัน คนที่นั่งทำงาน ณ ตำแหน่งที่ 1 ซึ่งใกล้หน้าต่างมากที่สุด จะได้รับปริมาณความร้อนจากรังสีกระจายมากกว่าตำแหน่งอื่นๆ ที่เก็บข้อมูล ทำให้มีอุณหภูมิการแผ่ความร้อนเฉลี่ยสูงกว่าตำแหน่งอื่นๆ ดังนั้นคนที่นั่งใกล้หน้าต่างจะรู้สึกร้อนกว่าคนที่นั่งลึกเข้าไปภายในห้อง และหากต้องการให้คนนั่งทำงานตำแหน่งที่ 1 ใกล้หน้าต่าง มีความรู้สึกเชิงความร้อนหรือรู้สึกสบายเท่ากับคนที่นั่งทำงานลึกเข้าไปในห้อง ณ ตำแหน่งที่ 3 นั้น ในกรณีที่ไม่มีการปรับอากาศ ตำแหน่งทั้งสองจะมีค่าปริมาณรังสีกระจายต่างกัน 0.2-0.8 วัตต์ต่อ ตร.ม. มีค่าอุณหภูมิความร้อนเฉลี่ยต่างกัน 0.7-0.9 ํC ต้องปรับลดอุณหภูมิอากาศ ณ ตำแหน่งที่ 1 ลง 0.5-0.7 ํC กรณีที่มีการปรับอากาศ ตำแหน่งทั้งสองมีค่าปริมาณรังสีกระจายต่างกัน 0.2-0.8 วัตต์ต่อ ตร.ม. มีค่าอุณหภูมิความร้อนเฉลี่ยต่างกัน 1.2-1.6 ํC ต้องปรับลดอุณหภูมิอากาศ ณ ตำแหน่งที่ 1 ลง 0.7-0.8 ํC

บรรณานุกรม :
วนัสสุดา ไชยมนตรี . (2544). ผลกระทบของรังสีกระจายที่ผ่านทางช่องเปิดด้านทิศเหนือต่อสภาวะน่าสบายในอาคาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วนัสสุดา ไชยมนตรี . 2544. "ผลกระทบของรังสีกระจายที่ผ่านทางช่องเปิดด้านทิศเหนือต่อสภาวะน่าสบายในอาคาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วนัสสุดา ไชยมนตรี . "ผลกระทบของรังสีกระจายที่ผ่านทางช่องเปิดด้านทิศเหนือต่อสภาวะน่าสบายในอาคาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
วนัสสุดา ไชยมนตรี . ผลกระทบของรังสีกระจายที่ผ่านทางช่องเปิดด้านทิศเหนือต่อสภาวะน่าสบายในอาคาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.