ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาของการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาของการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สายสวาท สุวัณณกีฏะ
คำค้น : วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน , กิจกรรมเสริมหลักสูตร , ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธีระชัย ปูรณโชติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743315829 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9437
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ สภาพของครูที่จัดกิจกรรม นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์ การดำเนินการจัดกิจกรรม สื่อที่ครูใช้ในการจัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสำหรับครูและสำหรับนักเรียน ตัวอย่างประชากรเป็นครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่เป็นสมาชิกของชุมนุมนักวิทยาศาตร์รุ่นเยาว์ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมชุมนุมดังกล่าวในปีการศึกษา 2541 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. สภาพของการจัดกิจกรรม พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความสนใจ สมัครใจ และเต็มใจที่ได้เป็นครูที่ปรึกษา นักเรียนส่วนใหญ่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง และเห็นว่ากิจกรรมนี้น่าสนใจและมีประโยชน์ ได้รับความรู้ มีโอกาสฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการคิดทางวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา และมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมปานกลาง การกำหนดวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่กำหนดโดยใช้ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ กิจกรรมที่โรงเรียนเปิดให้นักเรียนเข้าร่วมส่วนใหญ่คือชุมชนนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ และชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ชุมนุมที่นักเรียนต้องการให้เปิดเพิ่มคือ ชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นการฝึกค้นคว้าด้วยตนเอง การทำงานเป็นกลุ่มและฝึกปฏิบัติในสภาพจริง สถานที่จัดกิจกรรมส่วนใหญ่คือห้องเรียนและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สื่อที่ครูและนักเรียนใช้ในกิจกรรมส่วนใหญ่ได้แก่ หนังสือและเอกสารอ่านประกอบ วีดิทัศน์ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และมีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน การวัดและประเมินผลส่วนใหญ่ ประเมินจากความกระตือรือร้น ความสนใจ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน 2. ปัญหาของการจัดกิจกรรมพบว่า โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน

บรรณานุกรม :
สายสวาท สุวัณณกีฏะ . (2541). สภาพและปัญหาของการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายสวาท สุวัณณกีฏะ . 2541. "สภาพและปัญหาของการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายสวาท สุวัณณกีฏะ . "สภาพและปัญหาของการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
สายสวาท สุวัณณกีฏะ . สภาพและปัญหาของการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.