ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมที่แตกต่างกันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมที่แตกต่างกันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : รุ่งดาว จารุภูมิ
คำค้น : ภาษาอังกฤษ , การพูด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุจิตรา สวัสดิวงษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743322744 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9436
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษจากการทำกิจกรรมการสัมภาษณ์และการพูดบรรยายเหตุการณ์จากภาพ และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษจากการทำกิจกรรมเดียวกัน แต่ในหัวข้อเรื่องที่แตกต่างกัน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างประชากรในการวิจัยเป็นนักศึกษาปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเลขานุการ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2540 จำนวน 72 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษในลักษณะกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมการสัมภาษณ์และกิจกรรมการพูดบรรยายเหตุการณ์จากภาพ ในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วยข้อสอบ 3 ชุดตามหัวข้อเรื่องคือ การสมัครงาน การโทรศัพท์ติดต่อและรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ และแบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ ทั้งแบบสอบและแบบประเมินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมและความถูกต้องของการใช้ภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านและผ่านการทดลองใช้ 2 ครั้ง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้จากการทำกิจกรรมการสัมภาษณ์สูงกว่าความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้จากการทำกิจกรรมการพูดบรรยายเหตุการณ์จากภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ที่ได้จากการทำกิจกรรมการสัมภาษณ์และการพูดบรรยายเหตุการณ์จากภาพในหัวข้อเรื่องการสมัครงานและการต้อนรับผู้มาติดต่อ สูงกว่าความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้จากการทำกิจกรรม การสัมภาษณ์และกิจกรรมการพูดบรรยายเหตุการณ์จากภาพในหัวข้อเรื่องการโทรศัพท์ติดต่อและรับโทรศัพท์ อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้จากการทำกิจกรรมการพูดบรรยายเหตุการณ์จากภาพในหัวข้อเรื่องการสมัครงาน สูงกว่าความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้จากการทำกิจกรรมการพูดบรรยายเหตุการณ์จากภาพในหัวข้อเรื่องการโทรศัพท์ติดต่อและรับโทรศัพท์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
รุ่งดาว จารุภูมิ . (2541). การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมที่แตกต่างกันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งดาว จารุภูมิ . 2541. "การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมที่แตกต่างกันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งดาว จารุภูมิ . "การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมที่แตกต่างกันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
รุ่งดาว จารุภูมิ . การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมที่แตกต่างกันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.