ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของกำพงเสียงและอาคารต่อการทำนายเสียงของการจราจรแบบต่อเนื่องในรูปแบบ 3 มิติ บนฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของกำพงเสียงและอาคารต่อการทำนายเสียงของการจราจรแบบต่อเนื่องในรูปแบบ 3 มิติ บนฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
นักวิจัย : พิชัย ปมาณิกบุตร
คำค้น : Analysis and Evaluation , Forecasting , Free-Flow Traffic Nois , GIS Platform , impact , การทำนายเสียงของการจราจร , การวิเคราะห์และประเมินผล , ฐานของระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ , ผลกระทบ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4780025 , http://research.trf.or.th/node/2608
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการเพิ่มปริมาณรถยนต์ในประเทศไทยโดยไม่มีการควบคุม ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะด้านอากาศ ความสั่นสะเทือน และระดับเสียง โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านเสียงที่เกิดจากการจราจรกำลังเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือนของชุมชนซึ่งอยู่ริมถนนตามมา ในประเทศไทยการศึกษาทางด้านผลกระทบทางด้านเสียงที่เกิดจากการจราจรยังมีน้อยและหน่วยงานต่างๆ ยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับในต่างประเทศ ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้มีระดับเสียงที่เกินกว่าข้อกำหนดที่กฎหมายกำหนดไว้ โครงการวิจัยนี้จึงเป็นแนวทางในการสร้างแบบจำลองของเสียงที่เกิดจากการจราจรที่เหมาะสมของประเทศไทย เพื่อคำนวณหาระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการจราจรบนถนนหรือทางหลวงส่วนใหญ่ของประเทศไทย และสามารถนำมาใช้ในการจำลองสถานการณ์ในลักษณะต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังนำหลักการที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการหาระดับเสียงตามระดับชั้นความสูงในแต่ละด้านของอาคารที่อยู่บริเวณริมเส้นทางถนนหรือทางหลวงได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการจราจรตามชั้นต่างๆ และด้านต่างๆ ของอาคาร อีกทั้งได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographical Information System -GIS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการใช้งานอย่างความแพร่หลายให้สามารถแสดงผลจากการคำนวณระดับเสียงที่กระทำต่ออาคารในลักษณะ 3 มิติ ทำให้สามารถเห็นภาพโดยรวมของผลกระทบของเสียงต่อส่วนต่างๆ ของอาคารและในมุมมองต่างๆ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้สามารถวิเคราะห์หาผลกระทบของเสียงจากการจราจรที่มีต่ออาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นฐานความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจราจรและแนวทางป้องกัน ทำให้ลดปัญหาและประหยัดงบประมาณในการแก้ไขจุดที่มีปัญหาก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งทางด้านสุขภาพ สังคมและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการต่อยอดงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาไว้แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น The uncontrolled increment of motor vehicles in Thailand causes the serious traffic problems and also increases the environmental impacts to the society. These impacts include air pollution, vibration, and noise pollution. The increasing noise impact from traffic is the major problem to every roadway’s vicinity. It is the main source of problem to both physical and mental health of people living in the households by the side of roadways. In Thailand, there are very few studies have been done in the area of traffic noise impact. The relevant governmental offices also do not pay attention to the environmental problem in this area in comparison to those in the developed countries such as USA, UK, EU countries, Australia, and Japan, which give the in-depth consideration of this problem starting from the beginning of planning and design stages in order to prevent the traffic noise impact on roadside communities to go over the standard allowable limit given by law. This research project is the forefront work in the analysis and building of highway traffic noise prediction model that suitable for Thailand. So that it can be used efficiently in simulating traffic noise in several conditions. This traffic noise model can also be used for predicting traffic noise levels that perceived on each side of the high-rise building by the side of highways. Furthermore, Geographical Information System - GIS, which is the new and widely used geoinformatics technology, is developed as a platform for prediction and visualized presentation of this unseen traffic noise impact on each panel of the high-rise building in both 2 dimensional and 3 dimensional formats. Therefore, the noise impact on every part and corner of this building and surrounding area can be easily investigated in full details. The findings of this project can provide the development of knowledge on environmental noise aspects of traffic and also the noise control guideline. It can also save cost for giving the effective solution to the point of roadside noise problems in the planning and design of highways prior to waiting for the existent of this problem in term of physical and mental damages to the society after the highways are opened to traffic. Finally, it also provides the in-depth extension to the previous research works in this area, so that their higher efficiency and better quality can be achieved.

บรรณานุกรม :
พิชัย ปมาณิกบุตร . (2554). การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของกำพงเสียงและอาคารต่อการทำนายเสียงของการจราจรแบบต่อเนื่องในรูปแบบ 3 มิติ บนฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิชัย ปมาณิกบุตร . 2554. "การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของกำพงเสียงและอาคารต่อการทำนายเสียงของการจราจรแบบต่อเนื่องในรูปแบบ 3 มิติ บนฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิชัย ปมาณิกบุตร . "การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของกำพงเสียงและอาคารต่อการทำนายเสียงของการจราจรแบบต่อเนื่องในรูปแบบ 3 มิติ บนฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
พิชัย ปมาณิกบุตร . การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของกำพงเสียงและอาคารต่อการทำนายเสียงของการจราจรแบบต่อเนื่องในรูปแบบ 3 มิติ บนฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.