ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาถังสัมผัสแบบอากาศยกเพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาถังสัมผัสแบบอากาศยกเพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นักวิจัย : ประเสริฐ ภวสันต์
คำค้น : airlift contactor , antioxidant , cell cultivation , diatom , Mass Transfer , single cell algae , การถ่ายเทมวล , ถังสัมผัสแบบอากาศยก , ระบบการเพาะเลี้ยงเซลล์ , สารต้านอนุมูลอิสระ , สาหร่ายเซลล์เดียว , ไดอะตอม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4780014 , http://research.trf.or.th/node/2603
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ครงการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยต่อเนื่องมาจากงานเดิมที่สกว.ได้ให้การสนับสนุน คือ งานทางด้านการพัฒนา ความรู้พื้นฐานทางด้านพฤติกรรมอุทกพลศาสตร์และการถ่ายเทมวลสารเพื่อช่วยในการออกแบบถัง สัมผัสระหว่างก๊าซและของเหลวแบบอากาศยก โดยโครงการวิจัยนี้ได้ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในส่วนที่เป็น ความรู้พื้นฐานและการนำไปใช้ประโยชน์ ในส่วนของความรู้พื้นฐาน การวิจัยได้เน้นการศึกษาผลของ การขยายขนาดต่อพฤติกรรมของถังสัมผัสแบบอากาศยก เมื่อถังสัมผัสแบบอากาศยกมีขนาดใหญ่ขึ้น จะเกิดลักษณะการไหลแบบไม่อุดมคติ ทำให้ความเร็วของการไหลวนของของเหลวลดลง และทำให้การ ดำเนินงานเชิงการถ่ายเทมวลสารระหว่างวัฏภาคของเหลวและก๊าซต่ำลงด้วย ปัญหานี้สามารถแก้ได้ บางส่วนโดยการเปลี่ยนโครงสร้างของถังสัมผัส ฯ เป็นแบบท่อภายในหลายท่อ งานวิจัยลำดับต่อไปเป็น การศึกษาถึงผลของความเค็มต่อพฤติกรรมของถังสัมผัส ฯ ทั้งนี้เนื่องจากการใช้งานของถังสัมผัส ฯ ส่วนหนึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำทะเลเป็นวัฏภาคของเหลว ซึ่งความเค็มนี้จะมีผลทำให้ฟองอากาศ มีขนาดเล็กลง ผลจากงานวิจัยได้แสดงถึงผลของความเค็มต่อพฤติกรรมทั้งทางด้านอุทกพลศาสตร์และ การถ่ายเทมวลระหว่างวัฏภาคของระบบ งานทางด้านการใช้งานจริงนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึง ศักยภาพในการพัฒนาระบบถังสัมผัสแบบอากาศยกเป็นถังปฏิกรณ์ทางชีวภาพสำหรับการเพาะเลี้ยง สาหร่ายเซลล์เดียว โดยยกตัวอย่างเซลล์ 2 ประเภท คือ เซลล์ของ Chaetoceros calcitrans และเซลล์ ของ Haematococcus pluvialis ซึ่งเซลล์ชนิดแรกเป็นไดอะตอมที่เจริญเติบโตในน้ำทะเล และใช้กันอย่าง แพร่หลายในอุตสาหกรรมการอนุบาลสัตว์น้ำ เช่น ลูกกุ้ง ลูกปลา ในขณะที่เซลล์ชนิดที่สองเป็นเซลล์ สาหร่ายน้ำจืดที่สามารถผลิตสาร astaxanthin ซึ่งเป็น antioxidant ที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง โดยผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่าระบบแบบอากาศยกนั้นมีพฤติกรรมที่เหนือว่ารูปแบบการเพาะเลี้ยงแบบดั้งเดิม (เช่นการ เพาะเลี้ยงในระบบ bubble column) สำหรับเซลล์ทั้งสองประเภท This work is the extension of the author’s previous work supported by TRF on the investigation of hydrodynamic behavior, gas-liquid mass transfer and the design of airlift contactors. In this work, the focuses were given on the examination of various aspects of the airlift systems both fundamental and application wise. Large scale airlift contactors were examined for their performance both in terms of hydrodynamic behavior and mass transfer between gas and liquid phases. Multiple draft tube system was suggested as options which could, to some extent, dampen the effect of non-ideality occurred as the system was enlarged. Next, the influence of salinity on the operation of the airlift system was investigated as, in several circumstances, the airlift was applied for the aquaculture applications where sea water was used as medium. Sea water reduced the size of bubbles considerably and the full examination of the gas-liquid mass transfer in these airlift systems was carried out. The airlift was employed as a photobioreactors for the cultivation of two types of single cell algae, i.e. Chaetoceros calcitrans (marine diatom) and Haematococcus pluvialis (fresh water alga). The first one was commonly used as a feed for marine hatchery such as shrimp or fish whereas the later was known to be one of the best sources of the antioxidant astaxanthin. It was shown that the airlift systems could offer several advantages over conventional culture systems for both cell cultures.

บรรณานุกรม :
ประเสริฐ ภวสันต์ . (2551). การพัฒนาถังสัมผัสแบบอากาศยกเพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประเสริฐ ภวสันต์ . 2551. "การพัฒนาถังสัมผัสแบบอากาศยกเพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประเสริฐ ภวสันต์ . "การพัฒนาถังสัมผัสแบบอากาศยกเพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
ประเสริฐ ภวสันต์ . การพัฒนาถังสัมผัสแบบอากาศยกเพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.