ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบต่อเนื่องสำหรับการศึกษาการดูดซึมได้ของแร่ธาตุและโลหะหนัก

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบต่อเนื่องสำหรับการศึกษาการดูดซึมได้ของแร่ธาตุและโลหะหนัก
นักวิจัย : ยุวดี เชี่ยววัฒนา
คำค้น : Continuous-flow , dialysis , Sequential extraction , การซึมผ่านเยื่อบาง , การสกัดลำดับขั้น , ระบบแบบไหลต่อเนื่อง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4780002 , http://research.trf.or.th/node/2596
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ารวิเคราะห์ปริมาณทั้งหมดของโลหะหนักหรือแร่ธาตุในตัวอย่างมีประโยชน์จำกัด เพราะธาตุ ต่างๆ อาจดำรงอยู่ได้ในรูปฟอร์มที่ต่างกันซึ่งมีความสามารถในการเคลื่อนตัว การดูดซึมหรือการนำไปใช้ ได้ของโลหะหนักหรือแร่ธาตุนั้นๆ ที่แตกต่างกัน ทำให้มีผลกระทบของธาตุต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิต ของมนุษย์ที่ต่างกันด้วย งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้วิธีใหม่ในการประเมินผลกระทบของการปนเปื้อนของ โลหะหนักจากกิจกรรมอุตสาหกรรมหลอมโลหะและอุตสาหกรรมการถลุงแร่ โดยใช้ระบบการสกัดเป็น ลำดับขั้นแบบไหลต่อเนื่องที่พัฒนาขึ้นใหม่ ทั้งนี้ได้เลือกศึกษากรณีการปนเปื้อนจากโรงงานที่น่าจะมี ปัญหาในประเทศไทย คือปัญหาจากการหลอมโลหะตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า และปัญหาจากการถลุง โลหะสังกะสีที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของแคดเมียม โดยได้ศึกษาถึงความสามารถในการเคลื่อนตัวของ ตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนอยู่ในดิน ดินตะกอนและอากาศในบริเวณใกล้ๆ กับโรงงานดังกล่าว นอกเหนือจากนั้นได้ศึกษาถึงรูปฟอร์มของตะกรันเหล็กที่เกาะอยู่ในท่อนำส่งแก็สธรรมชาติ สำหรับ งานวิจัยอีกส่วนหนึ่ง ได้ทำการพัฒนาวิธีวิเคราะห์แบบไหลต่อเนื่องเพื่อศึกษาการดูดซึมหรือการนำไปใช้ ได้ของแร่ธาตุในอาหาร ระบบที่พัฒนา ขึ้นนี้เป็นการจำลองหลอดแก้วให้เสมือนเป็นระบบการย่อยใน กระเพาะอาหารและการดูดซึมสารอาหารในลำไส้เล็ก โดยอาศัยวิธีแบบแบทช์ในการจำลองการย่อยใน กระเพาะอาหาร และใช้ระบบการซึมผ่าน เยื่อบางแบบไหลต่อเนื่อง (continuous-flow dialysis, CFD) ในการจำลองการดูดซึมสารอาหารในลำไส้เล็ก ด้วยระบบ CFD ทำให้สามารถเก็บสารละลายตัวอย่างที่ ซึมผ่านเยื่อบางออกมาเพื่อการวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุโดยใช้หน่วยตรวจวัดประเภทต่างๆ ได้ เช่น การวัด การดูดกลืนแสงโดยอาศัยเปลวไฟและความร้อน การวัดการคายแสงของธาตุโดยอาศัยพลาสมาเป็นแหล่ง พลังงาน ซึ่งได้ทำการศึกษาถึงวิธีการเชื่อมต่อระบบ CFD ที่พัฒนาขึ้นกับหน่วยตรวจวัดประเภทต่างๆ ทำการประเมินวิธีที่พัฒนาขึ้นใหม่เปรียบเทียบกับวิธีแบบแบทช์ที่ใช้กันอยู่เดิม ในด้านความแม่นยำ ความ ถูกต้อง และประสิทธิภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในการประเมินค่าการดูดซึมได้ของแร่ธาตุในอาหาร และศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการดูดซึมได้ The determination of information on total concentration of heavy metals or minerals in samples has limited use because elements can exist in different chemical forms with varying mobility and availability to living organisms and thus can have varying impacts on environment and human life. Chemical speciation is therefore necessary. In this research, a newly developed continuous-flow sequential extraction was applied to assess the impact of heavy metals contamination caused by metal smelting and mining activities. Two major case studies were investigated including lead contamination in soil and air collected from the area nearby lead smelting industry and cadmium contamination in soil and sediment collected from the area in the vicinity of zinc mining industry. In addition, iron speciation in the natural gas pipe line was examined. Further to a different topic, a novel method for the determination of in vitro mineral bioavailability, or mineral bioaccessibility, was developed based on a simulated gastric digestion in a batch system followed by a continuous-flow intestinal digestion. The simulated intestinal digestion was performed in a dialysis bag placed inside a channel in a flowing stream of dialyzing solution. The continuous flow dialysis in the intestinal digestion step enables dialysable components to be continuously removed for element detection by various detection methods, including flame atomic absorption spectrometry (FAAS), electrothermal atomic absorption spectrometry (ETAAS), and inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). The interfacing between the continuous-flow dialysis system and the detection method was carefully optimized. The precision, accuracy and efficiency of the developed method were compared with the conventional batch analysis. The developed system was applied to examine factors affecting dialyzability, or the mineral bioavailability of food.

บรรณานุกรม :
ยุวดี เชี่ยววัฒนา . (2551). การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบต่อเนื่องสำหรับการศึกษาการดูดซึมได้ของแร่ธาตุและโลหะหนัก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ยุวดี เชี่ยววัฒนา . 2551. "การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบต่อเนื่องสำหรับการศึกษาการดูดซึมได้ของแร่ธาตุและโลหะหนัก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ยุวดี เชี่ยววัฒนา . "การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบต่อเนื่องสำหรับการศึกษาการดูดซึมได้ของแร่ธาตุและโลหะหนัก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
ยุวดี เชี่ยววัฒนา . การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบต่อเนื่องสำหรับการศึกษาการดูดซึมได้ของแร่ธาตุและโลหะหนัก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.