ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จริยศาสตร์ของการแบ่งแยกดิจิตัลในโลก: ความยุติธรรมในโลก การพัฒนาและนัยยะเชิงนโยบายสำหรับไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จริยศาสตร์ของการแบ่งแยกดิจิตัลในโลก: ความยุติธรรมในโลก การพัฒนาและนัยยะเชิงนโยบายสำหรับไทย
นักวิจัย : โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
คำค้น : Ethics , evelopment and Policy Implications , Global Justice , the Global Digital Divide , การพัฒนาและนัยยะเชิงนโยบาย , การแบ่งแยกดิจิตัลในโลก , ความยุติธรรมในโลก , จริยศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4680020 , http://research.trf.or.th/node/2595
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ครงการ"จริยศาสตร์ของการแบ่งแยกดิจิตัล" เป็นโครงการวิจัยในปรัชญา ที่มุ่งวิเคราะห์ประเด็นทางจริยธรรมของการแบ่งแยกดิจิตัล หรือ digital divide ในภาษาอังกฤษ สภาวะนี้ได้แก่การเกิดช่องว่างในการใช้และการเข้าถึงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อันนำไปสู่ปัญหาในการพัฒนา เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่า เทคโนโลยีสารสนเทศอันประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นมีบทบาทสูงยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความสำคัญเช่นนี้ แต่ดูเหมือนว่าภาครัฐยังขาดแนวทางที่ถูกต้อง และเป็นธรรมในการหาหนทางที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่เป็นเช่นนี้เห็นได้จากกว่า แม้รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีเรื่องนี้เป็นนโยบายหลัก แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ปัญหาก็ดูจะยังอยู่เหมือนเดิม สาเหตุหลักของปัญหาอยู่ที่ว่า ผู้วางนโยบายยังขาดการมองที่มิติทางความรู้หรือมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ของชุมชนที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ เราจะหาทางรวมการใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับวิถีชีวิตและระบบคุณค่าต่างๆของชุมชนได้อย่างไร ซึ่งหากแก้ปัญหาตรงจุดนี้ไม่ได้ การพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศก็ดูจะไม่สามารถเริ่มต้นได้ ผลการวิจัยในเวลาสามปีที่ผ่านมา มีการตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการนานาชาติ และในหนังสือที่มีการตรวจคุณภาพ และตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานาชาติจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ก็มีการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการนานาชาติ รวมไปถึงการเป็นบรรณาธิการหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานาชาติสองเล่ม รวมถึงการบรรยายตามที่ต่างๆ และการจัดทำเว็บไซต์ The project on "Global Digital Divide" is a philosophical research project aiming at analyzing some salient ethical issues in the digital divide, which ia a phenomenon created by a gap in access and usage of information technology. It is commonly recognized that information technology and the Internet are playing a very important role in economic and social development. However, though this importance is acknowledged by the Thai ogvernment, especially the Ministry of Information Technology, it is seemed that policy makers have not grasped the crucial importance of finding ways to integrate the technology into the life-world of the communities. Although the government has performed rather well in delivering the hardware and the network to rural communities, they have yet to gauged fully the problem of how such introduction of technology, much of which is still alien to the rural villager in remote areas. A key factor in the problem is that policy analysts and makers are still mired in the mechanistic mindset whicjpresupposes that simply delivering hardward and software would automatically solve the problem. However, such an attempt at rural development would not even get off the ground if the question on how the lifeword and the technology are to be intergrated could not be satisfactorily answered Output of the project, many of which aim at providing answers to this key question have been published in international journals and as chapters in internationally published books. Furthemore, some papaers were presented at international conferences. The principal investigator also organized one international conference on computing and philosophy, in addition to giving lectures in many places and maintaining an active Web Site.

บรรณานุกรม :
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ . (2551). จริยศาสตร์ของการแบ่งแยกดิจิตัลในโลก: ความยุติธรรมในโลก การพัฒนาและนัยยะเชิงนโยบายสำหรับไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ . 2551. "จริยศาสตร์ของการแบ่งแยกดิจิตัลในโลก: ความยุติธรรมในโลก การพัฒนาและนัยยะเชิงนโยบายสำหรับไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ . "จริยศาสตร์ของการแบ่งแยกดิจิตัลในโลก: ความยุติธรรมในโลก การพัฒนาและนัยยะเชิงนโยบายสำหรับไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ . จริยศาสตร์ของการแบ่งแยกดิจิตัลในโลก: ความยุติธรรมในโลก การพัฒนาและนัยยะเชิงนโยบายสำหรับไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.