ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นเมืองกับการเปิดรับสื่อมวลชน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นเมืองกับการเปิดรับสื่อมวลชน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : ชลลดา วงศ์วิชัย
คำค้น : สื่อมวลชน , การเกิดเป็นเมือง , สื่อมวลชนกับการพัฒนาชนบท , การพัฒนาประเทศ , เมือง -- การเจริญเติบโต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เสถียร เชยประทับ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745627607 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9603
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมืองกับการเปิดรับสื่อมวลชน ซึ่งทำการศึกษาหัวหน้าครัวเรือนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการสุ่มตัวอย่างมาศึกษาจำนวน 191 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) ซึ่งประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science = SPSS) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตที่มีความเป็นเมืองมากกว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในเรื่องการเปิดรับสื่อมวลชน กับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตที่มีความเป็นเมืองน้อยกว่า 2. ผู้ที่มีระดับการศึกษา อาชีพและรายได้แตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อมวลชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3. ผู้ที่มีการเลื่อนชั้นทางสังคม และผู้ที่อาศัยอยู่ในแบบของครอบครัวที่แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในเรื่องการเปิดรับสื่อมวลชน 4. ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตที่มีความเป็นเมืองมากกว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในเรื่องการเปิดรับข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์กับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตที่มีความเป็นเมืองน้อยกว่า 5. 5. ผู้ที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวหนักจากสื่อหนังสือพิมพ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 6. ผู้ที่มีการเลื่อนชั้นทางสังคม และผู้ที่อาศัยอยู่ในแบบของครอบครัวที่แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในเรื่องการเปิดรับข่าวหนักจากสื่อหนังสือพิมพ์

บรรณานุกรม :
ชลลดา วงศ์วิชัย . (2526). ความเป็นเมืองกับการเปิดรับสื่อมวลชน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลลดา วงศ์วิชัย . 2526. "ความเป็นเมืองกับการเปิดรับสื่อมวลชน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลลดา วงศ์วิชัย . "ความเป็นเมืองกับการเปิดรับสื่อมวลชน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
ชลลดา วงศ์วิชัย . ความเป็นเมืองกับการเปิดรับสื่อมวลชน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.