ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบควบคุมและการจัดตารางการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบควบคุมและการจัดตารางการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : นาวิน กุลบุศย์
คำค้น : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ -- ระบบควบคุม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สาธิต วงศ์ประทีป , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740306683 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9394
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การพัฒนาระบบควบคุมและการจัดตารางการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเฝ้าติดตามการใช้งานของผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นโปรแกรมช่วยบริหารงานและจัดตารางการจองเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีการต่ออุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมจากระบบเครือข่ายปกติ ในการพัฒนาโปรแกรมระบบแบ่งส่วนการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ ส่วนโปรแกรมทำหน้าที่เป็นเครื่องรับบริการ หรือส่วนโปรแกรมที่ทำหน้าที่เฝ้าสังเกตการใช้งานของผู้ใช้งานทำหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมาจากเครื่องให้บริการสำหรับผู้ใช้คนนั้น และส่งข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานกลับไปยังเครื่องให้บริการ ส่วนโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องให้บริการหรือส่วนโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมและกระจายนโยบายไปยังเครื่องรับบริการโดยการรับส่งข้อมูลระหว่างกันใช้แอปพริเคชั่นโพรโตคอลที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งออกแบบขึ้นโดยอาศัยโพรโตคอลเอฟทีพีเป็นแบบอย่าง การสื่อสารข้อมูลในระบบนี้ใช้มาตรฐานของโพรโตคอลทีซีพี/ไอพี ในการจองและจัดตารางการใช้เครื่องและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้วิธีกำหนดลำดับความสำคัญตามเวลาใช้งานสะสมเป็นสิ่งกำหนดสิทธิในการจองและเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลการทดสอบโปรแกรมสรุปได้ว่าสามารถควบคุมผู้ใช้งานให้ใช้งานตามนโยบายที่กำหนดไว้เท่านั้น โพรโตคอลที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองการกระจายนโยบายและการทำงานของระบบได้เป็นอย่างดี การจองและจัดตารางการใช้เครื่องและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สามารถทำให้การจองเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดความสับสนในการจองและการเข้าใช้งานเครื่องที่จองไว้เป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งผลการทำงานของระบบสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี

บรรณานุกรม :
นาวิน กุลบุศย์ . (2544). การพัฒนาระบบควบคุมและการจัดตารางการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นาวิน กุลบุศย์ . 2544. "การพัฒนาระบบควบคุมและการจัดตารางการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นาวิน กุลบุศย์ . "การพัฒนาระบบควบคุมและการจัดตารางการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
นาวิน กุลบุศย์ . การพัฒนาระบบควบคุมและการจัดตารางการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.