ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของราที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสในพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืช อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของราที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสในพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืช อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : สุวิชา บุญเลี้ยง
คำค้น : เชื้อรา , ความหลากหลายทางชีวภาพ , พันธุกรรม , เซลลูโลส , ยีน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743349588 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9439
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การศึกษาจำนวนของจุลินทรีย์ทั้งหมดและเชื้อราในดินของพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ป่าที่เป็นทุ่งหญ้า ป่าฟื้นสภาพ และป่าดิบแล้ง ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง 8 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2539 ถึงเดือนกันยายน 2542 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของจำนวนแบคทีเรียในดินของแต่ละชนิดป่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ สำหรับค่าเฉลี่ยของจำนวนเชื้อราในดินพบว่า แปลงทดลองที่ขุดเป็นคันดินกั้นน้ำขนาดใหญ่และป่าดิบแล้ง มีความแตกต่างทางสถิติกับบริเวณเส้นทางที่ใช้สัญจร โดยที่ค่าเฉลี่ยของเชื้อราในทุ่งหญ้าและป่าพื้นสภาพไม่แตกต่างไปจากป่าดิบแล้ง ในแต่ละพื้นที่ป่าทั้ง 3 แบบมีชนิดของเชื้อราในดินคล้ายคลึงกัน เชื้อราที่พบในพื้นที่ศึกษามีส่วนใหญ่ คือ Aspergillus spp. และ Penicillium spp. ซึ่งเมื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายเซลลูโลส พบว่าเชื้อรา Aspergillus flavus, A.fumigatus, A.niger, และ Penicillium purpurogenum มีความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลส โดยมี Aspergillus niger มีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูงสุด และเมื่อนำศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม โดยใช้ระบบแบบแผนไอโซไซม์ พบความแตกต่างระหว่างเชื้อ 3 ไอโซเลท นอกจากนี้พบเชื้อรา Aspergillus sp. RFD01 ที่มีลัษณะคล้าย Aspergillus niger แต่มีลักษณะบางประการไม่สอดคล้องกับที่เคยมีรายงาน และจากแบบแผนไอโซไซม์พบว่าเชื้อรานี้ไม่ใช่เชื้อราใน species เดียวกับ Aspergillus niger

บรรณานุกรม :
สุวิชา บุญเลี้ยง . (2542). ความหลากหลายทางพันธุกรรมของราที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสในพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืช อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิชา บุญเลี้ยง . 2542. "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของราที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสในพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืช อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิชา บุญเลี้ยง . "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของราที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสในพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืช อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สุวิชา บุญเลี้ยง . ความหลากหลายทางพันธุกรรมของราที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสในพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืช อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.