ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิของผู้ขายในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศซึ่งสินค้าตามกฎหมายไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สิทธิของผู้ขายในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศซึ่งสินค้าตามกฎหมายไทย
นักวิจัย : สุธารา จรุงเรืองเกียรติ
คำค้น : สัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ) , การค้าระหว่างประเทศ , อสังหาริมทรัพย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชยันติ ไกรกาญจน์ , อรพรรณ พนัสพัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743343202 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9445
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงสิทธิของผู้ขายตามสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศโดยศึกษาเฉพาะผลของสัญญาเมื่อสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งกฎหมายไทยที่นำมาบังคับใช้ คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องซื้อขาย หนี้ และสัญญา โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของอังกฤษและอเมริกา และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายระหว่างประเทศ 1980 ว่าให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ขายแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเป็นผลให้เกิดความไม่ชัดเจน แน่นอน และเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่ากฎหมายของต่างประเทศซึ่งใช้ได้ทั้งซื้อขายภายในประเทศและระหว่างประเทศและอนุสัญญาให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ขายได้เหมาะสมกว่า กล่าวคือ มีการกำหนดให้สิทธิของผู้ขายในการดำเนินการต่อตัวสินค้าไว้ชัดเจนแน่นอนในบทบัญญัติเรื่องซื้อขายเองเมื่อผู้ขายไม่ได้รับชำระราคาจากผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิยึดหน่วง สิทธิระงับการขนส่ง และสิทธิในการขายสินค้าต่อ นอกจากนี้อนุสัญญาได้รับรองสิทธิการนำโทรเลขโทรพิมพ์มาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีได้ด้วย ซึ่งกฎหมายไทยบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้แตกต่างกันและไม่ได้อยู่ในบทบัญญัติเดียวกันกับเรื่องซื้อขาย ดังนั้นประเทศไทยควรมีการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนซื้อขาย โดยนำอนุสัญญาและกฎหมายของต่างประเทศมาร่วมพิจารณาด้วย โดยกำหนดนิยามของการซื้อขายระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดความแน่นอนชัดเจนแก่คู่สัญญา ให้รับฟังหลักฐานต่างๆ ในการฟ้องร้องบังคับคดีได้มากขึ้น อาทิ โทรเลขและโทรพิมพ์ เป็นต้น และบัญญัติเรื่องสิทธิของผู้ขายในการยึดหน่วง การระงับการขนส่ง การขายสินค้าต่อได้เองนอกจากการขายทอดตลาดไว้ในบทบัญญัติเรื่องซื้อขาย

บรรณานุกรม :
สุธารา จรุงเรืองเกียรติ . (2542). สิทธิของผู้ขายในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศซึ่งสินค้าตามกฎหมายไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธารา จรุงเรืองเกียรติ . 2542. "สิทธิของผู้ขายในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศซึ่งสินค้าตามกฎหมายไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธารา จรุงเรืองเกียรติ . "สิทธิของผู้ขายในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศซึ่งสินค้าตามกฎหมายไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สุธารา จรุงเรืองเกียรติ . สิทธิของผู้ขายในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศซึ่งสินค้าตามกฎหมายไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.