ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติของข้าราชการไทยเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติของข้าราชการไทยเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
นักวิจัย : อาภาพร เอกวัฒนากิจ
คำค้น : ข้าราชการ -- ทัศนคติ , การเปิดรับข่าวสาร , กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรมะ สตะเวทิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740307973 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9380
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติของข้าราชการไทยเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 600 คน เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test การวิเคราะห์ค่าความแปร ปรวนทางเดียว ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC ผลการวิจัยพบว่า 1. ข้าราชการมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนของ กบข. อยู่ในระดับต่ำ มีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนของ กบข. อยู่ในระดับปานกลาง 2. ลักษณะทางประชากรของข้าราชการไทยที่เป็นสมาชิก กบข. ได้แก่ เพศ และภาค มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนของ กบข. ส่วนอายุ ระดับการศึกษา และอายุราชการไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนของ กบข. 3. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนของ กบข.จากสื่อมวลชน และสื่อบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของ กบข. 4. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนของ กบข.จากสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของ กบข. 5. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนของ กบข. ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการลงทุนของ กบข. 6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของ กบข. มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติที่มีต่อการลงทุนของ กบข.

บรรณานุกรม :
อาภาพร เอกวัฒนากิจ . (2544). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติของข้าราชการไทยเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาภาพร เอกวัฒนากิจ . 2544. "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติของข้าราชการไทยเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาภาพร เอกวัฒนากิจ . "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติของข้าราชการไทยเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อาภาพร เอกวัฒนากิจ . การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติของข้าราชการไทยเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.