ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของศูนย์การค้าชานเมือง : กรณีศึกษา พัฒนาการในพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของศูนย์การค้าชานเมือง : กรณีศึกษา พัฒนาการในพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กษมา วรรณศิลป์
คำค้น : การใช้ที่ดินในเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ , ผังเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ , ศูนย์การค้า -- ไทย -- กรุงเทพฯ , เมือง -- การเจริญเติบโต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746390384 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9326
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การศึกษาเรื่องบทบาทของศูนย์การค้าชานเมือง : กรณีศึกษาพัฒนาการในพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการ, รัศมีการให้บริการของศูนย์การค้าในพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์การค้าทั้งหมด 19 แห่ง รวมทั้งได้ศึกษาผลกระทบและปัญหาของศูนย์การค้าย่านรังสิต เพื่อนำมาสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากศูนย์การค้าชานเมือง ผลจากการศึกษาศูนย์การค้าในพื้นที่ด้านเหนือทั้ง 19 แห่ง โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสอบถามแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จำนวน 210 ชุด และพิจารณาร่วมกับแนวความคิดในการจัดระดับศูนย์การค้าของ JOSEPH DE CHIARA (1969) และการศึกษาลักษณะทั่วไปทางกายภาพของศูนย์การค้าในแต่ละแห่ง ทำให้ทราบว่าศูนย์การค้าในแต่ละแห่งนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องประเภทสินค้า, ขนาดศูนย์การค้า, กลุ่มผู้ใช้บริการ และรัศมีการให้บริการ ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุประดับของศูนย์การค้าได้ดังนี้ 1. ศูนย์การค้าในระดับตำบล/ท้องถิ่น (Neighborhood shopping center) มีรัศมีการให้บริการ 1 กิโลเมตร มีจำนวน 2 แห่ง 2. ศูนย์การค้าในระดับชุมชน (Community shopping center) มีรัศมีการให้บริการ 3 กิโลเมตรมีจำนวน 9 แห่ง 3. ศูนย์การค้าในระดับภาค (Regional shopping center) มีรัศมีการให้บริการ 6 กิโลเมตรขึ้นไป มีจำนวน 8 แห่ง นอกจากนี้ยังพบว่า ศูนย์การค้าชานเมือง นอกจากเป็นแหล่งบริการด้านสินค้า และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในย่านชานเมืองแล้ว ศูนย์การค้าชานเมือง ยังก่อให้เกิดผลกระทบและปัญหาที่ตามมา ได้แก่ ผลกระทบด้านการใช้ที่ดิน, ผลกระทบด้านการจราจร, ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ, และสภาพแวดล้อม และการศึกษาครั้งนี้ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากศูนย์การค้าชานเมืองในพื้นที่ศึกษา

บรรณานุกรม :
กษมา วรรณศิลป์ . (2540). บทบาทของศูนย์การค้าชานเมือง : กรณีศึกษา พัฒนาการในพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กษมา วรรณศิลป์ . 2540. "บทบาทของศูนย์การค้าชานเมือง : กรณีศึกษา พัฒนาการในพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กษมา วรรณศิลป์ . "บทบาทของศูนย์การค้าชานเมือง : กรณีศึกษา พัฒนาการในพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
กษมา วรรณศิลป์ . บทบาทของศูนย์การค้าชานเมือง : กรณีศึกษา พัฒนาการในพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.