ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการระบายอากาศในระบบหลายห้อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการระบายอากาศในระบบหลายห้อง
นักวิจัย : สุเมธ เหมะวัฒนะชัย
คำค้น : การระบายอากาศ , อาคาร -- การระบายอากาศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ตุลย์ มณีวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743342346 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9285
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ โดยการพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมขึ้น เพื่อใช้คำนวณหาอัตราการระบายอากาศในระบบหลายห้อง วิธีการที่ใช้ในการคำนวณเป็นการสมมุติค่าเริ่มต้น สำหรับอัตราการไหลของอากาศขึ้นมาชุดหนึ่งก่อนจากนั้นจึงค่อยๆ ปรับแก้จนสมการสมดุลความดันให้ค่าที่ถูกต้อง ผลจากการนำโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ ในการวิเคราะห์การไหลของอากาศในอาคารขนาดเล็กจำนวน 3 หลัง พบว่า รูปแบบของการไหลอาจมีได้หลายแบบ โดยเฉพาะเมื่อมีความร้อนจากการเกิดเพลิงไหม้ ณ ห้องใดห้องหนึ่งในอาคาร ความหลากหลายของรูปแบบการไหลนี้จะไม่เกิดขึ้น หากไม่มีห้องใดห้องหนึ่งในอาคารมีความร้อนจากเพลิงไหม้เกิดขึ้น การวิเคราะห์ถึงผลจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น บ่งชี้ว่า ความเร็วลมภายนอกอาคาร ตำแหน่งช่องเปิด และตำแหน่งติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความหลากหลายของรูปแบบการไหลอย่างมาก โอกาสเกิดความหลากหลายรูปแบบจะมีสูงเมื่อความเร็วลมภายนอกอาคารต่ำ เมื่อความเร็วลมภายนอกอาคารมีค่าสูงโอกาสเกิดความหลากหลายจะลดลง การออกแบบตำแหน่งช่องเปิดรวมทั้งการเลือกพัดลมและตำแหน่งติดตั้ง ที่เหมาะสมจะทำให้สามารถควบคุมการไหลของอากาศได้ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของวัสดุที่ใช้ทำผนังอาคาร จะมีผลต่อความหลากหลายรูปแบบน้อยมาก ขอบเขตของการวิจัยนี้ มิได้รวมถึงการค้นหาตัวบ่งชี้ว่า ในกรณีที่เกิดความหลากหลาย ดัชนีอะไรจะสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่า คำตอบใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงในธรรมชาติ

บรรณานุกรม :
สุเมธ เหมะวัฒนะชัย . (2542). การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการระบายอากาศในระบบหลายห้อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเมธ เหมะวัฒนะชัย . 2542. "การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการระบายอากาศในระบบหลายห้อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเมธ เหมะวัฒนะชัย . "การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการระบายอากาศในระบบหลายห้อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สุเมธ เหมะวัฒนะชัย . การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการระบายอากาศในระบบหลายห้อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.