ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องบุคคลสำคัญระดับท้องถิ่นในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องบุคคลสำคัญระดับท้องถิ่นในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สุกัญญา ร้อยพิลา
คำค้น : การวางแผนหลักสูตร , หลักสูตร , กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , ารศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร , ทรัพยากรท้องถิ่น , หลักสูตรท้องถิ่น -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , บุคคลดีเด่น -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำลี ทองธิว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743333788 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9290
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในหน่วยย่อยของกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่องบุคคลสำคัญระดับท้องถิ่นที่คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้การยอมรับนับถือ โดยแบ่งความสำคัญเป็น 6 ด้าน คือ 1) ด้านการเมืองและการปกครอง 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านการเกษตร 4) ด้านศิลปวัฒนธรรม 5) ด้านศาสนา และ 6) ด้านกีฬา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการพัฒนาหลักสูตร 1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีขั้นตอนดังนี้ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยนักเรียนเป็นผู้สัมภาษณ์ข้อมูลบุคคลสำคัญระดับท้องถิ่นจากคนในชุมชนและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลในชุมชน 2) การนำข้อมูลมาจัดกระทำโดยผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาทำการคัดเลือกรายชื่อบุคคลสำคัญที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุดใน 3 อันดับแรกของแต่ละด้าน และสรุปประวัติบุคคลสำคัญเพื่อนำไปใช้ในการยกร่างหลักสูตร 3) การยกร่างหลักสูตร โดยการจัดทำเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความสมบูรณ์ของหลักสูตร 4) การทดลองใช้หลักสูตรและประเมินผลการทดลอง โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นตัวอย่างประชากร และ 5) การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร 2. ผลของการใช้หลักสูตรมีดังนี้ 2.1 รายชื่อบุคคลสำคัญระดับท้องถิ่นที่เป็นเนื้อหาการเรียนมีดังนี้ 1) ด้านการเมืองและการปกครอง ได้แก่ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ และนายประจวบ ไชยสาส์น 2) ด้านการศึกษา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ ศาสตราจารย์ บุญถิ่น อัตถากร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 3) ด้านการเกษตร ได้แก่ นายสุข ชนะชัย นายชาลี มาระแสง และนายประดิษฐ์ คำเพิ่มพูล 4) ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นายคำหมา แสงงาม นายทองมาก จันทะลือ และนายทองมี มาลัย 5) ด้านศาสนา ได้แก่ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน) พระญาณวิทยาคมเถร (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) และพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตและ 6) ด้านกีฬา ได้แก่ สมรักษ์ คำสิงห์ แซมซั่น ดัทซ์บอยยิม และรัตนพล ส.วรพิน 2.2 หลังการทดลองใช้หลักสูตรทำให้ 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรที่นำมาทดลองใช้ พบว่า นักเรียนมีความพอใจในเนื้อหาของเรื่องที่เรียนทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนอีสานและรักท้องถิ่นอีสานมากที่สุด และนักเรียนชอบสื่อที่ครูนำมาใช้ตอนเรื่องนี้มากที่สุด

บรรณานุกรม :
สุกัญญา ร้อยพิลา . (2542). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องบุคคลสำคัญระดับท้องถิ่นในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา ร้อยพิลา . 2542. "การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องบุคคลสำคัญระดับท้องถิ่นในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา ร้อยพิลา . "การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องบุคคลสำคัญระดับท้องถิ่นในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สุกัญญา ร้อยพิลา . การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องบุคคลสำคัญระดับท้องถิ่นในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.