ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการวารสารของห้องสมุดในศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการวารสารของห้องสมุดในศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย : เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี
คำค้น : วารสาร , ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด , ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด , ระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ , ห้องสมุด -- วารสาร , การจัดหาวารสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746385275 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9274
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาสภาพการจัดการวารสารของห้องสมุดในศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในงานวารสาร รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน และปรับปรุงแก้ไขการจัดการวารสาร และความร่วมมือด้านวารสารระหว่างห้องสมุดในศูนย์ประสานงานฯ ผลการวิจัยพบว่า ในด้านงานบริหารห้องสมุดในศูนย์ประสานงานฯ จำนวน 8 แห่งจาก 16 แห่ง มีหน่วยงานวารสารรับผิดชอบจัดการวารสารโดยเฉพาะ ห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวารสารโดยตรง ห้องสมุดทั้ง 16 แห่งมีบุคลากรปฏิบัติงานวารสารทั้งเต็มเวลาและบางเวลา จำนวนตั้งแต่ 1-15 คน และมีจำนวนทรัพยากรวารสารตั้งแต่ 25-3,910 ชื่อ สำหรับด้านงานเทคนิค ห้องสมุดส่วนใหญ่คัดเลือกวารสารเพื่อบอกรับ โดยใช้เกณฑ์เนื้อหาตรงตามหลักสูตร หรือสอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือสถาบัน ห้องสมุดทุกแห่งจัดหาวารสารโดยการได้รับอภินันทนาการ ห้องสมุดส่วนใหญ่ลงทะเบียนวารสารในรูปบัตรทะเบียน มีการตรวจบัตรทะเบียนวารสารเป็นระยะๆ เย็บเล่มวารสารตามสภาพเดิมโดยไม่ฉีกตัวเล่ม จัดเก็บวารสารในระบบชั้นเปิด และจัดเรียงวารสารตามลำดับอักษรชื่อวารสาร สำหรับเครื่องมือช่วยค้นที่ห้องสมุดส่วนใหญ่จัดทำคือ รายชื่อวารสารของห้องสมุด ส่วนด้านงานบริการ ห้องสมุดทุกแห่งมีบริการอ่านวารสารภายในห้องสมุด และบริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า สำหรับความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในศูนย์ประสารงานฯ พบว่าห้องสมุดทั้ง 16 แห่งมีความร่วมมือระหว่างกัน โดยห้องสมุดส่วนใหญ่มีความร่วมมือด้านงานบริหาร โดยการพัฒนาบุคลากรวารสาร ด้วยวิธีจัดประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการร่วมกัน ส่วนความร่วมมือกับห้องสมุดอื่นๆ นอกเหนือศูนย์ประสานงานฯ ห้องสมุดจำนวนมากที่สุดที่มีความร่วมมือกับ ห้องสมุดและศูนย์เอกสารแห่งภูมิภาค สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัญหาที่ห้องสมุดประสบในระดับมากมี 1 ด้านคือ ปัญหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ส่วนปัญหาอีก 3 ด้าน คือ ปัญหาด้านงานบริการ ด้านงานบริหารและด้านงานเทคนิค ประสบปัญหาในระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี . (2540). การจัดการวารสารของห้องสมุดในศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี . 2540. "การจัดการวารสารของห้องสมุดในศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี . "การจัดการวารสารของห้องสมุดในศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี . การจัดการวารสารของห้องสมุดในศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.