ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินการทวงถามวารสารภาษาต่างประเทศ ในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินการทวงถามวารสารภาษาต่างประเทศ ในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักวิจัย : อุษณีย์ เพ็งเที่ยง
คำค้น : ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- การจัดหาวัสดุ , การจัดหาวารสาร -- ไทย , วารสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746384856 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9273
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาการดำเนินการทวงถามวารสารภาษาต่างประเทศ ในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 24 แห่ง ในด้านจำนวนวารสารที่มีการทวงถาม กำหนดระยะเวลาในการทวงถาม ขั้นตอน และวิธีการทวงถาม รวมทั้งปัญหาในการทวงถามและแนวทางแก้ปัญหา ผลการวิจัยพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2539 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ ทวงถามวารสารจำนวน 1,943 ชื่อ โดยชื่อที่มีการทวงถามมากที่สุดในห้องสมุด 15 แห่ง คือ Scientific American ห้องสมุดทุกแห่งกำหนดระยะเวลาในการทวงถามจากความสำคัญ หรือประเภทของวารสารตรวจสอบข้อมูลการทวงถามจากบัตรทะเบียนวารสาร ข้อมูลที่ตรวจสอบ คือ ปีที่และฉบับที่ของวารสารที่ได้รับฉบับล่าสุด และรายการที่ห้องสมุดยังไม่ได้รับ ห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้แบบฟอร์มที่ออกแบบเอง โดยใช้เอกสาร 1 ฉบับ สำหรับการทวงถามวารสารทั้งหมดของสำนักพิมพ์หรือตัวแทนบอกรับ 1 แห่ง และจัดส่งทันทีที่จัดทำเสร็จ ห้องสมุดส่วนใหญ่บอกรับและทวงถามวารสารผ่านตัวแทนบอกรับวารสารโดยใช้ไปรษณีย์ภายในประเทศ และจัดเก็บสำเนาเอกสารการทวงถามในแฟ้มเอกสาร ส่วนคำตอบของสำนักพิมพ์หรือตัวแทนบอกรับจะบันทึกในทะเบียนวารสาร ห้องสมุดประสบปัญหาในการดำเนินการทวงถามวารสาร ในระดับปานกลางและระดับน้อย โดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ปัญหาแรก คือ วารสารที่บอกรับโดยตรงกับสำนักพิมพ์ ต้องทวงถามโดยตรงกับสำนักพิมพ์ซึ่งมีหลายแห่ง ทำให้ต้องเสียเวลาดำเนินงานมากและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (X = 2.24) ห้องสมุดเลือกใช้ช่องทางการจัดส่งเอกสารไม่เหมาะสม ทำให้ล่าช้าไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาที่สำนักพิมพ์หรือตัวแทนบอกรับกำหนด และไม่ได้รับเล่มที่ทวงถาม (X = 2.07) และปัญหาห้องสมุดขาดความสม่ำเสมอในการทวงถามวารสาร (X = 2.05) ส่วนการแก้ปัญหาในกรณีที่ทวงถามแล้วไม่ได้รับเล่ม ห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้วิธีแจ้งสำนักพิมพ์หรือตัวแทนบกรับ เพื่อขอขยายเวลาบอกรับของปีถัดไปตามจำนวนเล่มที่ไม่ได้รับ และเห็นควรให้กำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินการทวงถามวารสารโดยตรง

บรรณานุกรม :
อุษณีย์ เพ็งเที่ยง . (2540). การดำเนินการทวงถามวารสารภาษาต่างประเทศ ในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุษณีย์ เพ็งเที่ยง . 2540. "การดำเนินการทวงถามวารสารภาษาต่างประเทศ ในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุษณีย์ เพ็งเที่ยง . "การดำเนินการทวงถามวารสารภาษาต่างประเทศ ในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
อุษณีย์ เพ็งเที่ยง . การดำเนินการทวงถามวารสารภาษาต่างประเทศ ในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.