ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดหาฐานข้อมูลซีดีรอมวารสารในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดหาฐานข้อมูลซีดีรอมวารสารในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักวิจัย : สุกานดา อาบีดิน
คำค้น : สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง -- ฐานข้อมูล , ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- การจัดหาวัสดุ , วารสาร -- ฐานข้อมูล , ซีดี-รอม , การจัดหาทรัพยากรห้องสมุด , ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743340823 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9283
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดหาฐานข้อมูลซีดีรอมวารสารในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในด้านงบประมาณ การคัดเลือก การจัดซื้อประเภท และสาขาวิชา ตลอดจนปัญหาในการจัดหาฐานข้อมูลซีดีรอมวารสาร โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบงานจัดหาฐานข้อมูลซีดีรอมวารสารของหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ/สถาบัน จำนวน 36 แห่ง เป็นหอสมุดกลาง 18 แห่ง และห้องสมุดคณะ/สถาบัน 18 แห่ง ผลการวิจัย พบว่า ห้องสมุดส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดหาฐานข้อมูลซีดีรอมวารสารจากงบประมาณแผ่นดิน คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ใช้วิธีการจัดซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศฐานข้อมูลซีดีรอมวารสารที่จัดซื้อส่วนใหญ่เป็นประเภทดรรชนีและสาระสังเขป และมีเนื้อหาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ห้องสมุดประสบปัญหาโดยรวมในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบระดับปัญหาโดยการทดสอบค่า t พบว่า หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ/สถาบัน ประสบปัญหาโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
สุกานดา อาบีดิน . (2542). การจัดหาฐานข้อมูลซีดีรอมวารสารในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกานดา อาบีดิน . 2542. "การจัดหาฐานข้อมูลซีดีรอมวารสารในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกานดา อาบีดิน . "การจัดหาฐานข้อมูลซีดีรอมวารสารในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สุกานดา อาบีดิน . การจัดหาฐานข้อมูลซีดีรอมวารสารในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.