ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิจัย : สุดาพร เชียงเถียร
คำค้น : การนิเทศการศึกษา , ครูคณิตศาสตร์ , การศึกษาขั้นประถมศึกษา -- หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9343340882 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9304
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2542 จำนวน 408 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices) เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ จำนวน 408 ฉบับ ได้รับคืนสมบูรณ์ 408 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และนำมาหาระดับความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน ด้านการจัดปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพื่อการใช้หลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ด้านการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน ครูคณิตศาสตร์ มีความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรอยู่ในระดับมาก ในเรื่องการเตรียมเอกสารประกอบหลักสูตร และเรื่องการจัดทำกำหนดการสอน และมีความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง ในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเรื่องการจัดทำแผนการสอนด้านการจัดปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพื่อการใช้หลักสูตร พบว่า ครูคณิตศาสตร์มีความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรอยู่ในระดับปานกลางในเรื่องการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน เรื่องการประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรและเรื่องนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตร และมีความต้องการการนิเทศอยู่ในระดับน้อย ในเรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเรื่องการเตรียมตัวครูผู้สอน และด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครูคณิตศาสตร์มีความต้องการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร อยู่ในระดับปานกลางในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเรื่องการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน และมีความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร อยู่ในระดับน้อย ในเรื่องวิธีสอนและเทคนิคการสอน เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน และเรื่องการวัดผลและประเมินผล

บรรณานุกรม :
สุดาพร เชียงเถียร . (2542). ความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดาพร เชียงเถียร . 2542. "ความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดาพร เชียงเถียร . "ความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สุดาพร เชียงเถียร . ความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.