ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงของบริษัท มีเดีย พลัส จำกัด (มหาชน)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงของบริษัท มีเดีย พลัส จำกัด (มหาชน)
นักวิจัย : เนาวรัตน์ วิริยะเวสม์กุล
คำค้น : บริษัท มีเดียพลัส , วิทยุกระจายเสียง , การจัดการธุรกิจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปนัดดา ธนสถิตย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746378392 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9245
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงโครงสร้างธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงของบริษัทมีเดียพลัส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529-2539 และศึกษาปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างธุรกิจสื่อวิทยุ โดยใช้กรอบแนวคิดด้านโครงสร้างสื่อในเชิงเศรษฐศาสตร์และกรอบทฤษฎีการวิเคราะห์องค์กรอุตสาหกรรมสื่อ ผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงของบริษัท มีเดียพลัส จำกัด (มหาชน) มีการปรับเปลี่ยนอยู่ 3 ลักษณะคือ โครงสร้างธุรกิจขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2529-2534 โครงสร้างธุรกิจด้านการร่วมทุน ปี พ.ศ. 2535-2537 และโครงสร้างธุรกิจบริษัทมหาชน ปี พ.ศ. 2538-2539 แรงผลักดันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้าง 3 ลักษณะดังกล่าว ประกอบไปด้วยปัจจัยเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือ 1. สภาพการแข่งขันทางด้านรายได้และช่องทางของสื่อวิทยุ 2. ประสบการณ์การดำเนินงานสื่อวิทยุ และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมืออาชีพทางสื่อวิทยุกระจายเสียง 3. นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการให้สัมปทานคลื่นวิทยุ 4. เทคโนโลยีด้านการสื่อสารสมัยใหม่ 5. ความต้องการและความสนใจของผู้ฟัง

บรรณานุกรม :
เนาวรัตน์ วิริยะเวสม์กุล . (2540). การวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงของบริษัท มีเดีย พลัส จำกัด (มหาชน).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เนาวรัตน์ วิริยะเวสม์กุล . 2540. "การวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงของบริษัท มีเดีย พลัส จำกัด (มหาชน)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เนาวรัตน์ วิริยะเวสม์กุล . "การวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงของบริษัท มีเดีย พลัส จำกัด (มหาชน)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
เนาวรัตน์ วิริยะเวสม์กุล . การวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงของบริษัท มีเดีย พลัส จำกัด (มหาชน). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.