ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนิดของคำในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์โดยอาศัยฐานข้อมูลทางภาษาไทยปัจจุบันสองล้านคำ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชนิดของคำในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์โดยอาศัยฐานข้อมูลทางภาษาไทยปัจจุบันสองล้านคำ
นักวิจัย : อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
คำค้น : Parts of speech , syntactic analysis , Thai , การวิเคราะห์ , ฐานข้อมูลทางภาษาไทย , วากยสัมพันธ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4180013 , http://research.trf.or.th/node/2572
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

านวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ที่จะจำแนกชนิดของคำในภาษาไทยโดยใชเกณฑ์การกระจายของคำและการปรากฎร่วมกับคำอื่น การดำเนินการวิจัยมีขั้นตอยดังนี้ 1) สร้างฐานข้อมูลภาษาไทยปัจจุบันที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ความยางประมาณสองล้านคำ 2) ค้นคำพร้อมปริบท และจัดระเบียบข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Word Concordance และ Microsoft Excel 3) วิเคราะห์การกระจายของคำในปริบทต่างๆ 4) ตัดสินว่าคำต่างๆที่พบเป็นคำชนิดอะไร และให้คำจำกัดความเพื่อระบุชนิดของคำแต่ละชนิด จากผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจำแนกชนิดของคำในภาษาไทยออกเป็น 8 ชนิดได้แก่ 1) กริยา (คำที่สามารถปรากฏกับ "ไม่" ได้ เช่น กิน ดี) 2) นาม (คำที่ปราฏหน้กริยา หลังกริยา หรือหลังบุพบทได้ และปรากฏหน้าตัวกำหนดได้ เช่น คน บ้าน ท่าน) 3) ตัวกำหนด (คำที่ปรากฏหลังคำนาม เช่น นี้ นั้น ทั้งหลาย) 4) บุพบท (คำที่ปรากฏหน้าคำนาม กริยา หรือประโยคได้ เช่น เพื่อ สำหรับ ใน) 5) วิเศษณ์ (คำที่ปรากฏหน้าหรือหลังกริยา เช่น จะ ไม่ แล้ว ) 6) สันธาน (คำที่อยู่ระหว่างถ้อยความ เช่น และ แต่) 7) จำนวน (คำที่ปรากฏหน้าคำนาม เช่น หนึ่ง สอง ทุก ) และ 8) อนุภาค (คำที่ปรากฏหน้าสุด หรือท้ายสุดของถ้อยความ เช่น นะ เถิด คะ ครับ) งานวิจัยนี้ให้ข้อสรุปที่ต่างจากผลงานในอดีตหลายประการ เช่น ไม่มีชนิดของคำที่เรียกว่า Adjective ในภาษาไทย คำนามรวมสรรพนามและลักษณะนามด้วย คำบุพบทสามารถตามด้วย คำกริยาหรือประโยคก็ได้นอกจากคำนามแล้ว อนุภาคและสันธานเป็นคำที่ทำหน้าที่สำคัญทางสัมพันธสาร และงานนี้ยังพบหลักฐานของกระบวนการกลายเป็นคำไวยากรณ์ ซึ่งหมายถึงการที่คำเนื้อหา กลายเป็นคำหน้าที่ ทำให้ภาษาไทยมีคำที่มีรูปเดียวกันแต่ต่างชนิดกันจำนวนหนึ่ง เช่น ให้ ที่ จาก ทาง ฯลฯ To classify words in Thai by syntactic criteria: distribution and co-occurrence Method : 1) creating a corpus of approximately two million words in Thai based on texts of various genres: 2) sorting out certain words with contexts by using Word Concordance and Microsoft Excel Programs: 3) Analyzing the distribution of words: 4) Determining and defining main parts of speech in Thai. Results: Words in Thai are classified into 8 categories: 1) Noun (e.g./khon/ 'person', /baan/ 'house',/ than/'you') : 2) Verb (e.g./kin/ 'eat',/dii/ 'good') : 3) Determiner (e.g. /nii/ 'this',/nan/ 'that') : 4) Numeral (e.g./ nig / 'one',/song/ 'two'): 5) Preposition (e.g. /phia/ 'for', /nay/ 'in',/duay/ 'with',/dooy/ 'by'): 6) Adverb (e.g. /ca/ 'will', /may/ 'not'): 7) Conjunction (e.g./le/ 'and', / leew/ 'than'): 8) Partical (e.g. /kha/ 'female polite partical', /khrap/ 'male polite partical', /may/ 'question partical'). Conclusion : Word classifieation in this study differs from that in previous studies in several aspects: the class of nouns includes pronouns; there is on adjective class; prepositions are normally constituents of nouns but can also be followed by a verb and clause; particles are word that play an important role in discourse. A universal process is also found in this study: namely. grammaticalization-- content words are changing into function words.

บรรณานุกรม :
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ . (2543). ชนิดของคำในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์โดยอาศัยฐานข้อมูลทางภาษาไทยปัจจุบันสองล้านคำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ . 2543. "ชนิดของคำในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์โดยอาศัยฐานข้อมูลทางภาษาไทยปัจจุบันสองล้านคำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ . "ชนิดของคำในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์โดยอาศัยฐานข้อมูลทางภาษาไทยปัจจุบันสองล้านคำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ . ชนิดของคำในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์โดยอาศัยฐานข้อมูลทางภาษาไทยปัจจุบันสองล้านคำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.