ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขีดจำกัดที่ยอมรับได้ของการเคลื่อนย้ายวัสดุในภาระงานผสม สำหรับคนงานหญิง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขีดจำกัดที่ยอมรับได้ของการเคลื่อนย้ายวัสดุในภาระงานผสม สำหรับคนงานหญิง
นักวิจัย : อรอุมา ลาสุนนท์
คำค้น : การเคลื่อนย้ายวัสดุ , ชีวกลศาสตร์ , จิตฟิสิกส์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิตติ อินทรานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743326413 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9258
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยมือเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่าง ซึ่งปกติการศึกษาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บบริเวณดังกล่าว มักจะศึกษาขีดจำกัดที่ยอมรับได้ในงานเดี่ยว (Single Tasks) ในขณะที่การเคลื่อนย้ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นงานผสม (Combination Tasks) ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาขีดจำกัดที่ยอมรับได้ของการเคลื่อนย้ายวัสดุเป็นครั้งคราวในงานผสมและงานเดี่ยว สำหรับคนงานหญิง 2) เปรียบเทียบเกณฑ์น้ำหนักสูงสุดที่ยอมรับได้ของงานผสมและงานเดี่ยวที่ประกอบเป็นงานผสมนั้น ระดับปัจจัยที่ทำการศึกษา คือ ลักษณะงาน (งานเดี่ยว, งานผสม) และ ชนิดของกล่อง (มีมือจับ, ไม่มีมือจับ) โดยงานผสมจะประกอบด้วยงานย่อย 5 กิจกรรม ได้แก่ การยกขึ้น, การยกลง, การผลัก, การดัง และการเดินถือ ทำการทดลองกับผู้ถูกทดสอบเพศหญิงจำนวน 10 คน โดยใช้แนวทางจิตฟิสิกส์ในการหาน้ำหนักสูงสุดที่ยอมรับได้ และใช้แนวทางชีวกลศาสตร์ในการพิจารณาค่าแรงกดอัดที่เกิดกับกระดูกสันหลังบริเวณ L5/S1 อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยน้ำหนักที่ได้จากแนวทางจิตฟิสิกส์ ผลการทดลองในแนวทางจิตฟิสิกส์พบว่า ทั้งปัจจัยลักษณะงานและชนิดของกล่อง ล้วนมีผลต่อ ค่าน้ำหนักสูงสุดที่ยอมรับได้ (p<0.05) โดยขีดจำกัดที่ยอมรับได้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยกล่องที่มีมือจับและไม่มีมือจับ สำหรับงานผสม 1 เป็น 22.2-34.8 และ 20.2-34.2 กิโลกกรัม ตามลำดับ และสำหรับงานผสม 2 เป็น 20.5-29.7 และ 20.3-28.6 กิโลกรัม ตามลำดับจากผลการเปรียเทียบน้ำหนักสูงสุดที่ยอมรับได้ของงานผสมและงานเดี่ยวที่เป็นงานประกอบของงานผสมนั้น ๆ ได้ข้อสรุปว่า น้ำหนักสูงสุดที่ยอมรับได้ของงานผสมจะต่ำกว่างานเดี่ยวทุกงาน

บรรณานุกรม :
อรอุมา ลาสุนนท์ . (2542). ขีดจำกัดที่ยอมรับได้ของการเคลื่อนย้ายวัสดุในภาระงานผสม สำหรับคนงานหญิง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรอุมา ลาสุนนท์ . 2542. "ขีดจำกัดที่ยอมรับได้ของการเคลื่อนย้ายวัสดุในภาระงานผสม สำหรับคนงานหญิง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรอุมา ลาสุนนท์ . "ขีดจำกัดที่ยอมรับได้ของการเคลื่อนย้ายวัสดุในภาระงานผสม สำหรับคนงานหญิง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
อรอุมา ลาสุนนท์ . ขีดจำกัดที่ยอมรับได้ของการเคลื่อนย้ายวัสดุในภาระงานผสม สำหรับคนงานหญิง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.