ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการเรือนจำเอกชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการเรือนจำเอกชน
นักวิจัย : ณิศวดี กิตติภูมิชัย
คำค้น : ทัณฑกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , เรือนจำ , การบริหารงานราชทัณฑ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อมราวดี อังค์สุวรรณ , นัทธี จิตสว่าง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9221
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาถึงการบริหารงานราชทัณฑ์ สภาพปัญหาในการดำเนินงาน รวมทั้งรูปแบบของเรือนจำเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรและประเทศแอฟริกาใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้รองรับการดำเนินกิจการเรือนจำเอกชนที่เหมาะสมในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินกิจการเรือนจำประสบปัญหาหลายประการ เนื่องจากจำนวนผู้ต้องขังล้นเรือนจำ การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ ปัญหาด้านสุขอนามัย ความรุนแรงและข้อจำกัดด้านงบประมาณ ในการบรรเทาปัญหาดังกล่าวหลายประเทศได้ถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในการควบคุมผู้ต้องขังไปสู่ภาคเอกชนเพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงนำเสนอการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ในเรื่องบทนิยามของเรือนจำเอกชน การตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำและกำกับดูแลการดำเนินงานของเอกชน การดำเนินกิจการเรือนจำเอกชนจึงเป็นการสร้างทางเลือกการบริหารงานราชทัณฑ์ให้แก่รัฐให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังและเสริมสร้างระบบแข่งขันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การดำเนินกิจการเรือนจำบรรลุยังวัตถุประสงค์แห่งการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังและพัฒนากระบวนยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยต่อไป

บรรณานุกรม :
ณิศวดี กิตติภูมิชัย . (2549). พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการเรือนจำเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณิศวดี กิตติภูมิชัย . 2549. "พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการเรือนจำเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณิศวดี กิตติภูมิชัย . "พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการเรือนจำเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ณิศวดี กิตติภูมิชัย . พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการเรือนจำเอกชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.