ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคการค้นคืนภาพ JPEG2000 บนโดเมนบีบอัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคการค้นคืนภาพ JPEG2000 บนโดเมนบีบอัด
นักวิจัย : นาวิน อังกุระ
คำค้น : การบีบอัดภาพ , เจเพ็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาวดี อร่ามวิทย์ , ศุภกร สิทธิไชย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9216
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ในวิทยานิพนธ์นี้ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการค้นคืนภาพในโดเมนบีบอัดของภาพ JPEG2000 โดยอาศัยลักษณะเฉพาะทางพื้นผิวของภาพที่ได้จากการแปลงเวฟเล็ต และวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางพื้นผิวของภาพด้วย การหาค่าพลังงาน การหาค่าความแปรปรวน แผนที่กริดแบบเฉพาะที่ โมเมนต์ของแผนที่นัยสำคัญ ฮิสโตแกรมของแผนที่นัยสำคัญ และเวฟเล็ตออโตคอร์รีโลแกรมจากการทดลอง สังเกตได้ว่าแต่ละเทคนิควิธีให้ประสิทธิภาพดีในการค้นคืนภาพเฉพาะบางกลุ่มภาพเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงได้นำเสนอวิธีในการดึงลักษณะเฉพาะทางพื้นผิวแบบมีทิศทาง โดยอาศัยฉลากบริบทจากการเข้ารหัสนัยสำคัญ จากการทดลองชี้ให้เห็นว่าวิธีที่นำเสนอมีประสิทธิภาพในการแยกแยะกลุ่มภาพที่มีพื้นผิวทิศทางที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนั้น ในวิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนอการรวมเทคนิคการค้นคืนภาพโดยใช้เวฟเล็ตออโตคอร์รีโลแกรมร่วมกับกำหนดบริบท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเทคนิคการค้นคืนภาพ ซึ่งประเมินได้จากค่า ANMRR (Average Normalized Modified Retrieval Rank) จากผลการทดลองพบว่าเทคนิคที่นำเสนอมีประสิทธิภาพเชิงความถูกต้องในการค้นคืนภาพดีกว่าการใช้แต่ละวิธีแยกกัน โดยเทคนิคการค้นคืนภาพที่นำเสนอนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาระบบการค้นคืนภาพต่อไป

บรรณานุกรม :
นาวิน อังกุระ . (2549). การพัฒนาเทคนิคการค้นคืนภาพ JPEG2000 บนโดเมนบีบอัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นาวิน อังกุระ . 2549. "การพัฒนาเทคนิคการค้นคืนภาพ JPEG2000 บนโดเมนบีบอัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นาวิน อังกุระ . "การพัฒนาเทคนิคการค้นคืนภาพ JPEG2000 บนโดเมนบีบอัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
นาวิน อังกุระ . การพัฒนาเทคนิคการค้นคืนภาพ JPEG2000 บนโดเมนบีบอัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.