ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมแสดงภาพแผนที่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมแสดงภาพแผนที่
นักวิจัย : วิศรุต คำทรงศรี
คำค้น : แผนที่ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ โควาวิสารัช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743316299 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9211
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

พัฒนาโปรแกรมสำหรับแสดงภาพแผนที่ภูมิประเทศ ซึ่งแผนที่ที่จะนำมาใช้กับโปรแกรมนี้ จะต้องเป็นแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ที่สแกนด้วยความละเอียด 50 จุดต่อเซนติเมตร เป็นภาพ 256 สีเก็บในแฟ้มข้อมูลชนิด GIF และเป็นภาพที่ต้องแก้ไขความผิดพลาดจากการสแกน โดยใช้เส้นโครงแผนที่เมอร์เคเตอร์ ผู้ใช้สามารถเลือกระวางแผนที่ที่ต้องการแสดง โดยการระบุจุดพิกัดเป็นพิกัดภูมิศาสตร์หรือพิกัด UTM (Universal Transverse Mercator) การแสดงภาพแผนที่ โปรแกรมสามารถแสดงภาพระวางต่อเนื่องกัน ได้สูงสุด 6 ระวางในขณะเดียวกัน โปรแกรมจะแสดงพิกัดบนแผนที่ในตำแหน่งของตัวชี้ของเมาส์ และมีส่วนอธิบายความหมายต่างๆ ของเครื่องหมายที่มีใช้ในแผนที่ โปรแกรมยังมีเครื่องมือให้ผู้ใช้โปรแกรม สามารถเพิ่มข้อความให้ปรากฏบนแผนที่ได้ โปรแกรมใช้เส้นโครงแผนที่เมอร์เคเตอร์ เป็นหลักในการคำนวณหาตำแหน่งของภาพที่จะแสดง โดยการแปลงพิกัดภูมิศาสตร์ไปเป็นเมอร์เคเตอร์ และแปลงเป็นพิกัดเชิงตรรกะ จากนั้นจึงแปลงเป็นพิกัดบนจอภาพ โปรแกรมนี้พัฒนาโดยใช้ไมโครซอฟต์วิชวล C++ และคลาสพื้นฐานของไมโครซอฟต์เป็นเครื่องมือ การเก็บข้อมูลของแผนที่ใช้แฟ้มข้อมูลของไมโครซอฟต์แอกเซส เพื่อความเร็วในการสืบค้นข้อมูล ในการทดสอบโปรแกรมใช้ภาพแผนที่ที่สแกนจากแผนที่จริง 8 ระวาง และภาพที่สร้างขึ้นให้มีขนาดเท่าแผนที่จริง 62 ภาพ ผลการทดสอบพบว่า โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นทุกประการ ผลการทำงานของโปรแกรมมีความผิดพลาดน้อยมาก ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการคำนวณ เนื่องจากพิกัดภูมิศาสตร์และพิกัด UTM ใช้ตัวเลขที่เป็นทศนิยม แต่การแสดงภาพและจุดพิกัดของจอภาพเป็นเลขจำนวนเต็ม เมื่อเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการแปลงพิกัด ด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น กับโปรแกรมสำหรับแปลงพิกัดภูมิศาสตร์เป็นพิกัด UTM ของ National Geodetic Survey สหรัฐอเมริกา ปรากฏว่า มีความแตกต่างน้อยมาก โดยค่า Easting มีความถูกต้องถึงระดับ 10 -1 เมตรและค่า Northing มีความถูกต้องถึงระดับ 10 -2 เมตร

บรรณานุกรม :
วิศรุต คำทรงศรี . (2541). การพัฒนาโปรแกรมแสดงภาพแผนที่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศรุต คำทรงศรี . 2541. "การพัฒนาโปรแกรมแสดงภาพแผนที่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศรุต คำทรงศรี . "การพัฒนาโปรแกรมแสดงภาพแผนที่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
วิศรุต คำทรงศรี . การพัฒนาโปรแกรมแสดงภาพแผนที่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.