ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการจัดการในโรงงานตัดเหล็กม้วน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการจัดการในโรงงานตัดเหล็กม้วน
นักวิจัย : สิงหนาท บัตรสมบูรณ์
คำค้น : คลังสินค้า , โรงงานตัดเหล็กม้วน , การวางผังโรงงาน , การจัดการโรงงาน , การบัญชีต้นทุน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9746399705 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9197
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ คือ พัฒนาวิธีการจัดการและควบคุมระบบการบริหารที่เหมาะสมสำหรับ โรงงานตัดเหล็กม้วน โดยศึกษาเฉพาะโรงงานตัวอย่าง ซึ่งคาดว่าระบบที่ได้จะเป็นพื้นฐานในการจัดทำมาตรฐาน ISO 9002 และเป็นแนวทางให้โรงงานประเภทเดียวกันหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้ จากการศึกษาวิจัย ได้ทำการพัฒนาระบบการจัดการที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1. ออกแบบผังโรงงานสำหรับเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับเครื่องจักรและโครงสร้างของโรงงานที่มีอยู่ โดยผังโรงงานใหม่ช่วยลดระยะทางในการขนถ่ายวัสดุของสายการผลิตที่ 1 เท่ากับ 54.72% และสายการผลิตที่ 2 เท่ากับ 45.67% 2. เสนอโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยปรับปรุงและเพิ่มเติมสายการบังคับบัญชาให้เหมาะสม สร้างคำบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่ง ทำให้ระบบงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมติดตามและแก้ไขได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 3. วิเคราะห์สัดส่วนของบุคลากรที่เหมาะสมในสายการผลิต กำหนดขั้นตอนการทำงาน และศึกษาความสัมพันธ์การทำงานของคนกับเครื่องจักร (MAN-MACHINE CHART) ทำให้สามารถลดจำนวนคนในสายการผลิตลง 24% 4. พยากรณ์อุปสงค์โดยอาศัยวิธี การวิเคราะห์การถดถอย (REGRESSION ANALYSIS) การหาปริมาณพัสดุสำรอง รวมถึงการวางแผนความต้องการวัสดุ ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนของจำนวนวัตถุดิบในคลังกับยอดขายลดลงจากเดิม 2.87:1 เป็น 2.22:1 5. สร้างระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคิดต้นทุนการผลิต โดยต้นทุนโสหุ้ยการผลิตใหม่เท่ากับ 4.42% ของต้นทุนการผลิต ซึ่งจากเดิมเท่ากับ 1.48% ทำให้ได้ต้นทุนโสหุ้ยการผลิตที่ถูกต้องใกล้เคียงกับค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการดำเนินงานมากขึ้น

บรรณานุกรม :
สิงหนาท บัตรสมบูรณ์ . (2541). การพัฒนาระบบการจัดการในโรงงานตัดเหล็กม้วน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิงหนาท บัตรสมบูรณ์ . 2541. "การพัฒนาระบบการจัดการในโรงงานตัดเหล็กม้วน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิงหนาท บัตรสมบูรณ์ . "การพัฒนาระบบการจัดการในโรงงานตัดเหล็กม้วน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
สิงหนาท บัตรสมบูรณ์ . การพัฒนาระบบการจัดการในโรงงานตัดเหล็กม้วน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.