ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการสำหรับธุรกิจสิ่งทอ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการสำหรับธุรกิจสิ่งทอ
นักวิจัย : ปรีชา ฤทธิรงค์ขจร
คำค้น : อุตสาหกรรมสิ่งทอ , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , การออกแบบระบบ , ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ , สินค้าคงคลัง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มัณฑนา ปราการสมุทร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9746396412 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9185
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจสิ่งทอโดยได้ประยุกต์นำเอาหลักการผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการมาใช้ในการพัฒนา ระบบนี้ได้พัฒนาต่อเนื่องมาจากวิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจสิ่งทอ ของนายวีระศักดิ์ ทรัพย์แสนอุดม มาปรับปรุงให้สมบูรณ์ โดยใช้ข้อมูลจากโรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เป็นข้อมูลทดสอบ การออกแบบได้แบ่งระบบงานเป็น 6 ระบบ คือ ระบบการตลาด ระบบการผลิต ระบบบัญชี ระบบจัดซื้อ ระบบสินค้าคงคลัง และระบบส่งออก ซึ่งทั้ง 6 ระบบ ได้ออกแบบให้ทำงานสอดคล้องกันภายใต้ระบบวินโดวส์ ซึ่งจะมีลักษณะง่ายต่อการใช้งานทำให้ผู้ใช้เข้าใจการทำงานได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์นี้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ระบบผู้ใช้บริการ ซึ่งพัฒนาโดยใช้ไมโครซอฟท์ วิชวล ฟอกซ์โปร (Microsoft Visual Foxpro) และระบบผู้ให้บริการพัฒนาโดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server) โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถรองรับธุรกิจสิ่งทอได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ง่าย ทำให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วและมีความผิดพลาดน้อยลง

บรรณานุกรม :
ปรีชา ฤทธิรงค์ขจร . (2541). การพัฒนาระบบผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการสำหรับธุรกิจสิ่งทอ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา ฤทธิรงค์ขจร . 2541. "การพัฒนาระบบผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการสำหรับธุรกิจสิ่งทอ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา ฤทธิรงค์ขจร . "การพัฒนาระบบผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการสำหรับธุรกิจสิ่งทอ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
ปรีชา ฤทธิรงค์ขจร . การพัฒนาระบบผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการสำหรับธุรกิจสิ่งทอ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.