ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดเส้นทางเดินรถแบบพลวัต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดเส้นทางเดินรถแบบพลวัต
นักวิจัย : กฤศณภัทร สวาสดิ์
คำค้น : การบริหารงานโลจิสติกส์ , บริการจัดส่งสินค้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9186
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

งานวิจัยนี้พิจารณาปัญหาการกำหนดเส้นทางเดินรถแบบพลวัต ที่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลารับประกัน และความจุของรถขนส่ง โดยปัญหาในงานวิจัยนี้จะแตกต่างจากปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถแบบดั้งเดิม เนื่องจากเป็นปัญหาในการกำหนดทั้งเวลาออกรถและเส้นทางในการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสม โดยที่ข้อมูลของจุดรับสินค้าจะทยอยทราบหลังจากเริ่มขั้นตอนในการหาคำตอบ ทำให้ต้องมีการวางแผนจัดเส้นทางมากกว่าหนึ่งครั้ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำเอาการกำหนดเส้นทางเดินรถแบบพลวัตมาใช้เพื่อตอบสนองกับข้อมูลที่ทยอยเข้ามาในระบบ ฮิวริสติกที่นำเสนอจะทำงานในรูปแบบของการวนซ้ำหาคำตอบในสามขั้นตอน คือ กระบวนการจัดเตรียมข้อมูลกระบวนการจัดเส้นทาง และกระบวนการกำหนดเวลาออกรถ โดยในกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลจะทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลสำหรับอีกสองกระบวนการในขั้นถัดไป ในขั้นตอนถัดมาคือกระบวนการจัดเส้นทางจะทำหน้าที่สร้างเส้นทางที่เหมาะสมโดยใช้ insertion heuristic และ GRASP โดยในการสร้างเส้นทางนั้นมีสองแนวทางคือ แนวทางแรกพิจารณาจัดเส้นทางครั้งละหนึ่งเส้นทาง และแนวทางที่สองพิจารณาจัดเส้นทางครั้งละมากกว่าหนึ่งเส้นทาง และขั้นตอนสุดท้ายคือกระบวนการกำหนดเวลาออกรถจะทำหน้าที่กำหนดเวลาออกรถที่เหมาะสม การทดสอบความสามารถของฮิวริสติกที่นำเสนอ จะทดสอบกับปัญหาที่ดัดแปลงจากปัญหาของ Solomon ซึ่งผลจากการทดสอบพบว่าคำตอบที่ได้จากฮิวริสติกมีความแตกต่างจากขอบเขตล่างโดยเฉลี่ย 7.23% 11.54% และ 17.89% สำหรับปัญหาขนาด 25 จุดรับ 50 จุดรับ และ 100 จุดรับ ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
กฤศณภัทร สวาสดิ์ . (2549). การกำหนดเส้นทางเดินรถแบบพลวัต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤศณภัทร สวาสดิ์ . 2549. "การกำหนดเส้นทางเดินรถแบบพลวัต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤศณภัทร สวาสดิ์ . "การกำหนดเส้นทางเดินรถแบบพลวัต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
กฤศณภัทร สวาสดิ์ . การกำหนดเส้นทางเดินรถแบบพลวัต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.