ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นัยของเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้าทางเพศที่นำเสนอทางสื่อสิ่งพิมพ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นัยของเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้าทางเพศที่นำเสนอทางสื่อสิ่งพิมพ์
นักวิจัย : กิตติโชติ บัวใจบุญ
คำค้น : การสื่อสารกับเพศ , เพศในสื่อมวลชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรมะ สตะเวทิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9182
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสินค้าทางเพศที่เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ ในแง่ของเนื้อหา วิธีการนำเสนอ ความเหมาะสม และผลกระทบต่อสังคม วิธีการศึกษาที่ใช้คือการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากการศึกษาพบว่า มีการนำเสนอสินค้าทางเพศผ่านทางสื่อมวลชนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ทางหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกีฬาและบันเทิง และนิตยสารเกี่ยวกับกีฬา บันเทิง ผู้หญิง และผู้ชาย โดยสินค้าทางเพศที่นำเสนอแบ่งออกได้เป็นประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทบริการ เนื้อหาการนำเสนอมี 3 มิติคือ มิติที่เกี่ยวกับเพศสรีระ (biological sex) เพศสภาพ (gender) และเพศวิถี (sexuality) โดยให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อการมีความสัมพันธ์ทางเพศ วิธีการการนำเสนอจะผ่านทางข้อความและภาพเพื่อการ โน้มน้าวใจผู้รับสารให้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยในมิติที่เกี่ยวกับเพศสรีระและเพศสภาพ จะมีลักษณะเป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างค่านิยมใหม่ให้เห็นเป็นสิ่งปกติในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับสินค้าทางเพศ การทำให้เกิดความรู้สึกทางลบหรือเป็นปมด้อยต่อความบกพร่องของสรีระและจำเป็นต้องแก้ไข และการสร้างความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้เกิดการจูงใจ ในมิติของเพศวิถีการนำเสนอจะมีลักษณะเป็นการเชิญชวนเพื่อการจูงใจให้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การนำเสนอสินค้าทางเพศในสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการใช้สื่อมวลชนเพื่อการนำเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ความไม่เหมาะสมในเนื้อหาที่นำเสนอ และความไม่เหมาะสมในวิธีการนำเสนอและมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมด้วยการทำให้เกิดค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไม่ถูกต้องในสังคม การทำให้เกิดการหมกมุ่นในเรื่องเพศ และการถูกใช้เป็นช่องทางให้เกิดการค้าบริการทางเพศได้ จึงสมควรมีมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกัน มาตรการดังกล่าว ได้แก่ มาตรการด้านกฎหมายและมาตรการด้านสังคม

บรรณานุกรม :
กิตติโชติ บัวใจบุญ . (2549). นัยของเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้าทางเพศที่นำเสนอทางสื่อสิ่งพิมพ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติโชติ บัวใจบุญ . 2549. "นัยของเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้าทางเพศที่นำเสนอทางสื่อสิ่งพิมพ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติโชติ บัวใจบุญ . "นัยของเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้าทางเพศที่นำเสนอทางสื่อสิ่งพิมพ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
กิตติโชติ บัวใจบุญ . นัยของเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้าทางเพศที่นำเสนอทางสื่อสิ่งพิมพ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.