ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสะสมโพรลีนและน้ำตาลของข้าวทนเค็มเมื่อได้รับภาวะเค็มและแล้ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสะสมโพรลีนและน้ำตาลของข้าวทนเค็มเมื่อได้รับภาวะเค็มและแล้ง
นักวิจัย : วันชัย สังฆ์สุข
คำค้น : ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์ , พืชทนเค็ม , น้ำตาล , โพรลีน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มนทกานติ วัชราภัย , ศุภจิตรา ชัชวาลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743325549 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9160
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การศึกษาการสะสมโพรลีนและน้ำตาลของข้าวสายพันธุ์ทนเค็ม 6 สายพันธุ์คือ RD23TC4, RD23TC7, RD23TC28, RD23TC45, RD23TC95 และ RD23TC110 ซึ่งได้จาก somaclonal variation จากโครงการ New Varieties of Rice for Saline and Acid Soil through Tissue Culture ของหน่วยปฏิบัติการเลี้ยงเนื้อเยื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเปรียบเทียบสมบัติดังกล่าวที่เกิดขึ้นในข้าวสายพันธุ์หลักคือ กข23 พบว่าเมื่อข้าวเจริญในสารละลายธาตุอาหารที่เติม NaCl 0.5% (ค่าการนำไฟฟ้า 9 mmho/cm) พบว่าสายพันธุ์หลักมีอัตราการรอดตายเพียง 5.3% ในขณะที่สายพันธุ์ทนเค็มมีอัตราการรอดตายอยู่ในช่วย 22.66-55.00% และเมื่อลดปริมาณ NaCl เหลือ 0.3% สายพันธุ์ทนเค็มมีอัตราการรอดตายอยู่ในช่วง 63.33-74.66% และในภาวะแล้งสายพันธุ์หลักรอดตายเพียง 5.3% สายพันธุ์ทนเค็มมีอัตราการรอดตายสูงกว่า 62% ขึ้นไปในภาวะเค็มและแล้งชักนำให้มีการสะสมโพรลีนและน้ำตาลในระดับสูงเมื่อเทียบกับในภาวะปกติ อย่างไรก็ตามสายพันธุ์ทนเค็มมีการสะสมโพรลีนและน้ำตาลสูงกว่าสายพันธุ์หลักอย่างมีนัยสำคัญ

บรรณานุกรม :
วันชัย สังฆ์สุข . (2541). การสะสมโพรลีนและน้ำตาลของข้าวทนเค็มเมื่อได้รับภาวะเค็มและแล้ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันชัย สังฆ์สุข . 2541. "การสะสมโพรลีนและน้ำตาลของข้าวทนเค็มเมื่อได้รับภาวะเค็มและแล้ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันชัย สังฆ์สุข . "การสะสมโพรลีนและน้ำตาลของข้าวทนเค็มเมื่อได้รับภาวะเค็มและแล้ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
วันชัย สังฆ์สุข . การสะสมโพรลีนและน้ำตาลของข้าวทนเค็มเมื่อได้รับภาวะเค็มและแล้ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.