ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันขยะอันตราย : ศึกษาเฉพาะชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันขยะอันตราย : ศึกษาเฉพาะชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จริยา แสงราม
คำค้น : ของเสียอันตราย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , ขยะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , สาธารณสุข -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มัทยา จิตติรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9146
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การศึกษาเกี่ยวกับขยะอันตรายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันขยะอันตราย และมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน และเพื่อให้การศึกษามีความชัดเจนผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษาวิจัยภาคสนามโดยเลือกพื้นที่ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครเป็นตัวอย่าง และได้มีการออกแบบสอบถามความคิดเห็นจากหัวหน้าครัวเรือนผู้นำชุมชนกลุ่มตัวอย่าง และผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าการจัดการขยะอันตรายในประเทศไทยไม่มีกฎหมายระบุไว้เป็นการเฉพาะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการขยะทั่วไปแล้วปรากฏว่ามีกฎหมายระบุไว้ชัดเจนหลายฉบับซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันเพราะกรุงเทพมหานครออกกฎหมายโดย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะอันตราย ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง ส่งผลให้มีการทิ้งขยะอันตรายปนกับขยะทั่วไปเป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชน การศึกษานี้มีข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องขยะอันตรายเกิดผล เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนจึงได้มีข้อเสนอแนะแนวทางที่สำคัญในการป้องกันการทิ้งขยะอันตรายโดยแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการจัดการขยะของกรุงเทพมหานครคือ พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 เพื่อให้กรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขข้อบัญญัติและข้อบังคับให้ครอบคลุมถึงการจัดการขยะอันตราย และในทางปฏิบัติกรุงเทพมหานครควรให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของขยะอันตราย และวิธีการในการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้งด้วย

บรรณานุกรม :
จริยา แสงราม . (2549). มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันขยะอันตราย : ศึกษาเฉพาะชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จริยา แสงราม . 2549. "มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันขยะอันตราย : ศึกษาเฉพาะชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จริยา แสงราม . "มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันขยะอันตราย : ศึกษาเฉพาะชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
จริยา แสงราม . มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันขยะอันตราย : ศึกษาเฉพาะชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.