ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ประเด็นการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ประเด็นการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ
นักวิจัย : ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
คำค้น : Trade , trade in health services , การค้าบริการ , การค้าบริการกับสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RUG4730001 , http://research.trf.or.th/node/2537
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการค้าบริการที่ เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ เสนอแนะทางเลือกที่ควรมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการใช้การรวบรวมเอกสารกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อนำความคิดเห็นนั้นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2547 เพื่อกำหนดจุดยืนภาคประชาชนในเรื่องการเปิดเสรีการค้าและบริการด้านสุขภาพและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใข้ปัญญาและสมานฉันท์ โดยมีการจัดการอย่างเป็นะรบบและมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะ โดยประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 3 ประเด็นดังนี้ 1. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 1.1 ต้องไม่นำเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับยาและการให้บริการสาธารณสุขขึ้นมาเป็นวาระการ เจรจาการค้าทวิภาคีเด็ดขาด 1.2 ถ้าจะเข้าร่วมในสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางสิทธิบัตร ไทยต้องยื่นเงื่อนไขว่า ต้องเร่งพัฒนาระบบ/กระบวนการรับจดสิทธิบัตรในประเทศไทย โดยการพัฒนาฐานข้อมูลสิทธิบัตรภาษาไทยอย่างสมบูรณ์ที่ง่ายต่อการค้นคว้าและนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการพัฒนาผู้เขี่ยวชาญพิจารณาคำขอจดสิทธิบัตร และพัฒนากระบวนการขั้นตอนการขอใช้สิทธิไม่ว่าโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน 2. การคุ้มครองพันธุ์พืช สมุนไพร และภูมิปัญญการแพทย์ของไทย 2.1 ปฏิเสธการขยายการคุ้มครองสิทธิบัตรมายังมีสิ่งมีชีวิตทุกประเภท 2.2 ปฏิเสธการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 2.3 การพัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายเฉพาะให้มีความเหมหาะสมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้มากยิ่งขึ้น 2.4 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีความเป็นธรรมต่อชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 2.5 ปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรโดยให้มีการเปิดเผย แจ้งแหล่งที่มาของทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้ฟองถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ที่มาขอรับความคุ้มครอง ให้แสดงหลักฐานการทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีที่มีการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์ของไทยเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งประเดิษฐ์นั้น 3. การเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพ 3.1 ภาครัฐไม่ควรเป็นผู้สนับสนุนการค้าบริการสุขภาพ แต่ให้เป็นบทบาทภาคเอกชน 3.2 รัฐควรสนับบสนุนการศึกษาผลกระทบจากการค้าบริการด้านสุขภาพ และควรแผยแพร่ข้อมูลผลกระทบทั้งด้าน บวกและด้านลบ และแนวทางในการลดผลกระทบให้สาธารณชนทราบ เพื่อร่วมกันตัดสินใจ 3.3 นโยบายการเร่งการเพิ่มการผลิตบุคลากรสุขภาพที่รัฐดำเนินการอยู่ จะต้องมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อเพิ่มความเป็นธรรมในการเข้าศึกษาและการเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นด้านหลัก 3.4 รัฐจะต้องเร่งปฏิรูประบบสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพ และมีการกระจายทรัพยากรและบริการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม และหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่จะเกิดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของประชาชน This project aims to collect, analyze and synthesize data on trade in health service and provide recommendations on further study in this issue. The process of study includes literature review, brainstorming among stakeholders in various sectors to compile data and information and present the recommendations to the National Health Assembly in 2004. People standpoints comprise of 3 main issues as follows: I. Intellectual Property Rights 1.1 The government should not put intellectual property rights on drug and health in the free trade a agreement negotiation. 1.2 In case of Thailand's involvement in Patent Cooperation Treaty in has to be in the condition that Thailand has to develop patent process by developing a complete database in Thai to be easily retrieved. Moreover, Thailand needs to strengthen capacity of experts in the process of patent request onsideration and patent by government or private sector. 2. Plants herb, and traditional medicine protection 2.1 Refuse to expand the protection to cover patent on living organism 2.2 Refuse to participate in UPOV convention 2.3 Develop sui generis s stem to be more efficient in enforcement 2.4 Improve current intellectual property rights law to protect local intellectual property and to be fair to community. 2.5 Improve intellectual property rights law by disclosing information on source of biological resources and local knowledge related to new product. Moreover, agreement on benefit sharing between owners of knowledge related to new products need to be informed. 3. Trade in health services 3.1 Government should not play role in supporting trade in health service but should be the role of private sector. 3.2 Government should support study on impact of trade in health services and should disseminate information both strengths and weaknesses to public for joint decision making. 3.3 Policy on increase production on human resource should be emphasized on equity in opportunity to study and to equal access to services. 3.4. Government should reform health care system and health insurance system to be more efficient, better quality and to distribute resources more evenly. Government should prevent any policies that yield negative consequences to the health of population.

บรรณานุกรม :
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา . (2549). การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ประเด็นการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา . 2549. "การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ประเด็นการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา . "การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ประเด็นการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา . การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ประเด็นการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.