ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานนอกระบบ : งานแกะสลักไม้ระยะที่สอง : การสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานนอกระบบ : งานแกะสลักไม้ระยะที่สอง : การสร้างเสริมสุขภาพ
นักวิจัย : สุสัณหา ยิ้มแย้ม
คำค้น : self-care , wood carving , workers , การดูแลสุขภาพตนเอง , การมีส่วนร่วมของชุมชน , ผู้ทำงานไม้แกะสลัก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4830009 , http://research.trf.or.th/node/2536
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ทำงานไม้แกะสลักในตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการดูแลสุขภาพ และใช้การมีส่วนร่วมของชุมในการพัฒนาคู่มือและสื่อ รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยทีมวิจัยคณะกรรมการสุขภาพชุมชน และแกนนำที่ผ่านการอบรม กิจกรรมทีดำเนินงานโดยเครือข่ายในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพมีทั้งหมด 9 กิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละและการทดสอบค่าทีส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลวิจัยพบว่าคู่มือในการดูแลสุขภาพตนเองและสื่อที่ผลิตขึ้นได้แก่ โปสเตอร์ วีดิทัศน์ และสื่อประกาศรณรงค์สาธารณะ ผลการทดลองใช้คู่มือและสื่อกับกลุ่มผู้ทำงานเพื่อประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอพบว่าอยู่ในระดับน่าพอใจ ภายหลังการอบรมแบบมีส่วนร่วมแกนนำมีความรู้และความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพและวิธีการป้องกันปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น ร่วมทั้งมีทักษะและความมั่นใจในการประเมินปัญหาสุขภาพและการให้คำแนะนำแก่ผู้ทำงานไม้แกะสลักเพิ่มขึ้น เครือข่ายในการดูแลสุขภาพของผู้ทำงานไม้แกะสลักให้กีขึ้น นอกจากนี้ชุมชนและทีมวิจัยได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในกระบวนการระบุปัญหาและศักยภาพชุมชนในการแก้ปัญหาสุขภาพ แม้ว่าการวิจัยนี้จะประสบความสำเร็จในการตระหนักแก่ผู้ทำงานไม้แกะสลักและชุมชนเป็นอย่างดี แต่ควรมีการติดตามประเมินผล ระยะยาวเพื่อศึกษาความยั่งยืนของเครือข่ายและกิจกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองกับผู้ทำงานไม้แกะสลักอื่น รวมทั้งควรปรับปรุงสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงาน This participatory action research aimed to build capacity for self-care among wood carving workers in Khun Kong community. Hang Dong, Chiang Mai. Participatory learning was used for peer leader training. Community paticipation was used to develop a guidebook for self-care and media as well as a self-care network for health promotion campaign. The self-care network comsisted of the research team, community committee and traines peer leader. 9 activities of health promotion campaign were conducted by the network. Quantitative data were analyzed using frequency percentage and t-test, whereas qualitative data were analyzed using content analysis. The results found that one guidebook and 3 types of media including posters, VCD, and spot, were developed. They were then examined, by a groupof workers, for appropriateness of contents and presentation; and found to be satisfactory. After training, peer leaders knowledge and awereness about work-relates health problems and preventive self-care increased significantly. Their skills and confidence in risk assessment and self-care instruction were also improved. The developed network learned new ways of thinking problem solving and sustainable self-care. Self-reliance was perceived as an important aspect of health care. Finally workers health status perception of health risk and health behaviors were improved. Moreover problem identification process and community potential in problem solving were mutually learned. Although this study was successful in increase health awareness of the workers and community very well, long team impact and sustainability of networking and activities need to be examined. Furthermore cooperations with other relevant institutions or professions are suggested in order to produce and use guidebook and media with other wood carving workers and to improve work conditions and environment.

บรรณานุกรม :
สุสัณหา ยิ้มแย้ม . (2550). การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานนอกระบบ : งานแกะสลักไม้ระยะที่สอง : การสร้างเสริมสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุสัณหา ยิ้มแย้ม . 2550. "การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานนอกระบบ : งานแกะสลักไม้ระยะที่สอง : การสร้างเสริมสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุสัณหา ยิ้มแย้ม . "การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานนอกระบบ : งานแกะสลักไม้ระยะที่สอง : การสร้างเสริมสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
สุสัณหา ยิ้มแย้ม . การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานนอกระบบ : งานแกะสลักไม้ระยะที่สอง : การสร้างเสริมสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.