ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกไซลีนไอโซเมอร์ผสมโดยการดูดซับบนซีโอไลต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกไซลีนไอโซเมอร์ผสมโดยการดูดซับบนซีโอไลต์
นักวิจัย : คงศักดิ์ วัฒนวงศ์พิทักษ์
คำค้น : การดูดซับ , ซีโอไลต์ , ไซลีน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ , สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743333479 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9124
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยาศาสตร์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาศาสตร์, 2543

ศึกษากระบวนการและภาวะที่เหมาะสมสำหรับการดูดซับไซลีนไอโซเมอร์ ผสมด้วยโซเดียมวายซีโอไลต์ได้แก่ พาราไซลีน เมตาไซลีนและออร์โทไซลีน แต่ละชนิดให้มีความบริสุทธิ์สูงขึ้น โดยทดลองในห้องปฏิบัติการ ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ เวลาที่ใช้ในการดูดซับ อุณหภูมิ และไอออนที่นำมาแลกเปลี่ยนและในขนาดขยายส่วน ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ อัตราการไหลของสารป้อนและอุณหภูมิ ส่วนแรก การทดลองในห้องปฏิบัติการสำหรับหาภาวะที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางหาภาวะในขนาดขยายส่วนต่อไป ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการดูดซับพาราไซลีนคือ เวลาที่ใช้ในการดูดซับ 60 นาที อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ไอออนแลกเปลี่ยนเป็นแบเรียมวายซีโอไลต์ ร้อยละการดูดซับเท่ากับ 2.92 โดยน้ำหนัก และภาวะที่เหมาะสมสำหรับการดูดซับเมตาไซลีนคือ เวลาที่ใช้ในการดูดซับ 60 นาที อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส และไอออนที่แลกเปลี่ยนเป็นแบเรียมวายซีโอไลต์ ร้อยละการดูดซับเท่ากับ 4.56 โดยน้ำหนัก ส่วนที่สอง การทดลองขนาดขยายส่วน ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการดูดซับพาราไซลีน คือ อัตราการไหลขาเข้าของสารป้อน 120 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ไอออนแลกเปลี่ยนเป็นแบเรียมวายซีโอไลต์ ร้อยละการดูดซับเท่ากับ 52.46 โดยน้ำหนัก และภาวะที่เหมาะสมสำหรับการดูดซับเมตาไซลีนคือ อัตราการไหลขาเข้าของสารป้อน 120 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ไอออนแลกเปลี่ยนเป็นลิเทียมวายซีโอไลต์ ร้อยละการดูดซับเท่ากับ 62.03 โดยน้ำหนัก

บรรณานุกรม :
คงศักดิ์ วัฒนวงศ์พิทักษ์ . (2543). การแยกไซลีนไอโซเมอร์ผสมโดยการดูดซับบนซีโอไลต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คงศักดิ์ วัฒนวงศ์พิทักษ์ . 2543. "การแยกไซลีนไอโซเมอร์ผสมโดยการดูดซับบนซีโอไลต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คงศักดิ์ วัฒนวงศ์พิทักษ์ . "การแยกไซลีนไอโซเมอร์ผสมโดยการดูดซับบนซีโอไลต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
คงศักดิ์ วัฒนวงศ์พิทักษ์ . การแยกไซลีนไอโซเมอร์ผสมโดยการดูดซับบนซีโอไลต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.